Toevluchtsoord
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
  Laatste artikelen
   
   
   
   
   
   
   
   
   Toevluchtsoord
   
   
  Een plaats om God te zoeken
  en Hem te vinden.
   
  Een plaats om tot jezelf te komen
  in de rust te zijn.
   
  Een plaats om te schuilen
  voor als je je niet meer veilig voelt.
   
  Een plaats van vertroosting
  voor die momenten dat je het nodig hebt.
   
  Laat deze plaats dit allemaal zijn.
   
   
  @Beloved Daughter
   
   
   
   
   

   

  Lees meer...

   

  Alone photo ma18-36.gif

   

  God, Help Me

   

   

  God Help Me - Bevrijd Worden van Angst en Woede

  Elk van ons heeft een bepaald niveau waarop onze emoties uit hun voegen barsten en we uitroepen: "God help me!". We hebben misschien net teleurstellende resultaten van een medisch onderzoek gekregen, of misschien verwoestend nieuws over een familielid te horen gekregen. Onze emoties zijn een chaos! We weten niet of we kwaad, paniekerig, bang of bevreesd voor de toekomst moeten zijn... we weten wel dat we op eigen kracht niet verder kunnen. Soms zijn deze emoties te sterk om er zelf mee om te kunnen gaan en zij raken dan ook anderen. Toen voor het eerst kanker bij mij werd vastgesteld, was ik bang dat ik blind zou worden. Ik uitte mijn woedde tegenover mijn verzorgers. Is het je ooit opgevallen dat angst en woede hand in hand gaan? Barse woordenwisselingen vinden plaats tussen individuen die bang zijn voor verraad in hun relaties. Angst voor een bepaald medisch onderzoek genereert woede wanneer de kanker wordt bevestigd. Het maakt niet uit of de angst of woede gerechtvaardigd is... deze gaat door met groeien. Een verwoestende angst (zorgen, paniek, achterdochtigheid) wordt gegenereerd door een anticipatie van het onbekende. We willen allemaal controle uitoefenen over onze omstandigheden (En maakt het je niet gewoonweg nog kwader als je hierover geen controle kunt uitoefenen?). Maar wanneer ik mijn minimale menselijke capaciteiten vergelijk met die van een alwetende, almachtige, alom aanwezige God, dan geef ik mijn controle aan Hem over. Plotseling nemen dan mijn angsten (en woede) af (Psalm 131:1-2). God Help Me – Op Zoek Naar een Leven dat de Moeite Waard is Wanneer je uitroept: “God help me”, geloof je dan dat er een meer bevredigend leven voor je ligt? Een relatie met een toegewijde en liefhebbende Hemelse Vader verandert je wereldbeeld van een tijdelijk in een eeuwig perspectief (2 Korintiërs 4:17-18). De relatie die je ontwikkelt door God's Zoon, Jezus Christus, als je Heer en Verlosser te kennen vernieuwt je zowel mentaal als fysiek. Je kunt de wereld om je heen niet veranderen tot je je eigen wereld verandert. We kunnen er voor kiezen om een leven te leiden dat niet aan God's plannen gehoorzaamt -- een leven in zonde (Romeinen 3:23). Of we kunnen om vergeving vragen en Jezus Christus er voor danken dat Hij Zijn leven gaf als betaling voor onze zonden. “Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. " (Kolossenzen 1:21–22). Door Jezus als de Heer van onze levens te accepteren worden we opnieuw geboren -- leden van God's familie -- met de garantie van eeuwig leven in de hemel. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). God Help Me – De Juiste Keuzes Maken God verlangt er naar om je te helpen (Romeinen 5:6-11). Hij houdt zo veel van jou en Hij wil niet dat je deze beproeving in je eentje moet doorstaan. Het enige dat je hoeft te doen, is geloven. Bid een eenvoudig, oprecht gebed: "Hemelse Vader, ik geloof dat Uw Zoon Jezus Christus voor mijn zonden aan het kruis stierf en uit de dood werd opgewekt. Ik beken en vraag vergeving voor mijn zonden. Dank U dat U mij vergeeft en van mij houdt. Help me om een nieuw leven te leiden dat U tevreden stelt, als een nieuwe schepping in Jezus Christus. Ondersteun mij en help mij door mijn huidige situatie heen. Deze is groter dan ik aankan en ik kan er zonder U niet mee omgaan. In de naam van Jezus, Amen." Als je vandaag besloten hebt om een kind van God te worden: welkom in Zijn familie. Hij zal je nooit verlaten. Hebreeën 13:5: “Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’”

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.

  • Vertel iemand anders over je nieuwe vertrouwen in Christus.

  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je overtuiging te versterken en om je begrip van de Bijbel te vergroten.

  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen die je vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.

  • Vind een lokale kerk waar je God kan aanbidden.

  •                                                http://www.allaboutgod.com

  Reacties

   

   

  Houd mij vast

   

  Vader, waar bent U?

  En verbergt u zich voor mij?

  Jezus, U kent mij

  Bent U bedroeft om mij?

  Laat mij niet los Heer

  'k Heb zo lang gestreden

  Eindeloos gebeden

  Op zoek naar Uw aanwezigheid

  Houd mij vast Heer

   

  Al heb ik kwaad bedreven

  Met schuld kan ik niet leven

  In Uw tegenwoordigheid


  Laat me kiezen

  Mijzelf in U verliezen

  Ik wil mij in U vinden

  Kom tot Uw doel met mij


  Vader, vergeef mij

  Als ik onheilig leef

  Jezus, omgeef mij

  Doorgrondt mij en vergeef

  Als ik vlucht Heer

  In mijn verborgen zonden

  Waaraan ik ben gebonden

  Doordat ik door Uw Woord bevrijdt

  Houdt mij vast Heer

  Laat mij U weer vinden

  U aan Uw Woord verbinden

  Dat zuiver en rein is


  Laat me kiezen

  Mijzelf in U verliezen

  Ik wil mij in U vinden

  Kom tot Uw doel met mij


  O, laat me kiezen

  Mijzelf in U verliezen

  Ik wil mij in U vinden

  Kom tot Uw doel met mij


  Laat me kiezen

  Mijzelf in U verliezen

  Ik wil mij in U vinden

  Kom tot Uw doel met mij


  O, laat me kiezen

  Mijzelf in U verliezen

  Ik wil mij in U vinden

  Kom tot Uw doel met mij

  Kom tot Uw doel met mij

   

  Sela

     Reacties

   

   

   

   

  Vrede

   

  Johannes 14:27: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd."

  Vrede en rust geeft Jezus in het hart van de mens, de Heilige Geest geeft deze vrede. Door Jezus hebben wij ook vrede met God, Jezus bracht door Zijn lijden en sterven verzoening.

  Jammer genoeg zijn er heel veel ruzies en conflicten tussen mensen, het zijn eigenlijk allemaal kleine oorlogjes. Het lijkt wel of het steeds erger wordt. Conflicten in huwelijken die tot scheiding leiden met alle nare gevolgen van dien. Duizenden kinderen krijgen een slecht voorbeeld door de ruzies tussen de ouders. Soms maken mensen verwijtende opmerkingen b.v. over de oorlog in Irak, terwijl dezelfde mensen ruzie (oorlog) hebben en conflicten met familie, buren, op de werkvloer, op school, enz.

  Jezus geeft ons vrede en leert ons ook hoe wij in vrede met elkaar kunnen leven.

  Teksten op andere plaatsen in de Bijbel: Lukas 2:14, Handelingen 10:36, Romeinen 2:10, Romeinen 5:1, Romeinen 8:6, Romeinen 14:17, Galaten 5:22, Kolossenzen 3:15, 1 Petrus 3:11.
   
   
  Reacties
   
   
   
   
   
   
   
   U bent
   
  U bent mijn Bevrijder, Rechtvaardig en trouw U bent het die het zegt : “Ik ben altijd bij jou” U bent mijn Trooster, Bevrijder en kracht, U bent de sterkste, en heeft alle macht.
  U bent de schepper van hemel en aarde, die voor mij het beste bewaarde, U bent het die mij schiep, en mij alles gaf, U maakte mij, zoals u dat wilde, Helemaal compleet, helemaal af.
  U bent degene bij wie ik kan komen Hoe het ook met mij gaat, U hebt geen spreekuur, geen agenda, Ik mag altijd bij U komen, maakt niet uit hoe laat.
  U bent het die mij een eigen wil heeft gegeven, Zodat ik kon kiezen tussen het goede en het kwade, Het aardse en het eeuwige leven. U bent het die dit deed, en alles doet zodat ik voor de volle 100 procent, zou weten wie U bent.
   
   
   

  Reacties

   

   

   

   

   

  Vergeving

   

   

  Markus 11:25: "En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve."

  Vergeving is één van de moeilijkste onderwerpen die Jezus met ons behandelt. In geen enkele godsdienst op aarde wordt dit onderwerp zo behandeld als door Jezus. Het is duidelijk dat wij de kracht en de liefde van de Heilige Geest nodig hebben om te kunnen vergeven. God heeft ons vergeven door het offer van Zijn Zoon. Hij wil ook dat wij elkaar vergeven.

  Wetenschappelijk is bewezen dat door bitterheid, haat, rancune en onvergevingsgezindheid vele ziekten ontstaan en tot overspanning en depressie leiden. Het berooft de mens ook van vrede en rust in het hart. Via de weg van vergeving is er relatie met God mogelijk.

  Als je anderen vergeeft, zul je zelf zegen ervaren, het zet je geestelijk vrij. Iemand heeft gezegd: “Als je niet kunt vergeven wens je de persoon slechte dingen toe, eigenlijk de dood.” Niet kunnen vergeven is bezig zijn met zelf een beker vergif te drinken, het is dodelijk voor jezelf. Nogmaals de Heilige Geest geeft kracht en liefde om te kunnen vergeven.

  Teksten op andere plaatsen in de Bijbel: Kolossenzen 3:13, Handelingen 2:38, Efeziërs 1:7, Efeziërs 4:32, Lukas 23:34.
   
   
   
  Reacties
   
   
   
   
   
   
   
   
  Never Alone

  I waited for you today
  But you didn't show
  No no no I needed You today
  So where did You go?
  You told me to call Said You'd be there
  And though I haven't seen
  You Are You still there?

  [Chorus:]
  I cried out with no reply
  And I can't feel
  You by my side
  So I'll hold tight to what I know
  You're here and I"m never alone
  And though I cannot see You
  And I can't explain why
  Such a deep, deep reassurance
  You've placed in my life
  We cannot separate 'Cause You're part of me
  And though You're invisible I'll trust the unseen

  [Chorus]

  We cannot separate You're part of me
  And though You're invisible
   


  Reacties
   
   

   
   
  Focus op Jezus
   
  als het stormt in jou.
  als er harde stemmen klinken in je Hoofd.
   
  Focus op Jezus..
  als de stilte schalt.
  en het leven weer niet doet wat ze belooft. 
  als de avond valt
  en het licht gaat uit,
  als je zoekt naar wat rust in de nacht.
  als je hart verlangt.
  naar de morgen dauw.
  hij staat naast jou!

  focus op Jezus
  als het stormt in jou.
  als er harde stemmen
  klinken in je Hoofd.
   
  Focus op Jezus..
  als de stilte schalt.
  en het leven weer niet doet wat ze belooft.
  als de zon verdwijnt.
  en de regen valt.
  als geen mens jou geen schuilplaats meer biedt.
  als je hart verlangt. naar het hemelblauw
  Hij blijft bij jou!

  als de avond valt en het licht gaat uit,
  als je zoekt naar wat rust in de nacht.
  als je hart verlangt. naar de morgen dauw.
  hij staat naast jou!
  Hij blijft bij jou...
   
  Gerald Troost
   
     Reacties

   

   stijgenopalsarenden.jpg image by marte031

   

  Een vaste burcht is onze God

   

  Een vaste burcht is onze God,
  een toevlucht voor de Zijnen!
  Al drukt het leed, al dreigt het lot,
  Hij doet zijn hulp verschijnen!
  De vijand rukt vast aan
  met opgestoken vaan;
  hij draagt zijn rusting nog
  van gruwel en bedrog,
  maar zal als kaf verdwijnen!
  Geen aardse macht begeren wij,
  die gaat welras verloren.
  Ons staat de sterke Held ter zij,
  dien God ons heeft verkoren.
  Vraagt gij zijn naam?
  Zo weet, dat Hij de Christus heet,
  Gods eengeboren Zoon,
  verwinnaar van de troon:
  de zeeg’ is ons beschoren! En grimd’ ook d’open hel ons aan
  met al haar duizendtallen,
  toch zal geen vrees ons nederslaan,
  toch doen wij `t krijgslied schallen.
  Hoe ook de satan woedt,
  wij staan hem voet voor voet,
  wij tarten zijn geweld;
  zijn vonnis is geveld:
  één woord reeds doet hem vallen! Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
  en zal geen duimbreed wijken.
  Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
  zal u de vaan doen strijken!
  Delf vrouw en kind’ren `t graf,
  neem goed en bloed ons af,
  het brengt u geen gewin:
  wij gaan ten hemel in
  en erven koninkrijken!
   
  OPW.
   
  Reacties

   

   Romantic photo ma49-39.gif

   

  Rust 

  Mattheüs 11:28-29: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen."

  Heel veel mensen leven met grote frustratie en stress, met als gevolg heel veel ziekten die daardoor ontstaan. Een ongekende hoeveelheid kalmerende middelen en slaaptabletten moeten wat rust brengen.

  De echte rust is bij Jezus te vinden, als wij Zijn juk op ons nemen (dit betekent: als wij Hem gehoorzaam zijn en Hij onze Leidsman en Adviseur mag zijn) komen wij in een totale rust. Want Jezus is de beste Adviseur en Leidsman. Hij is de goede Herder. Miljoenen mensen kunnen getuigen van de rust die Jezus geeft.

  Teksten op andere plaatsen in de Bijbel: Psalm 62:7, Hebreeën 4:1, Hebreeën 4:3, Hebreeën 4:11.
   
   
   
  Reacties
   
   
   
   
  Eenzaam, maar met God gemeenzaam!
   
  Wat is een heerlijker lot om in de vrijheid te leven
  in de nabijheid van God!
  't Is of Hij vriendelijk nodigt:
  Geef maar je lasten aan Mij.
  Ik zal je vaderlijk troosten
  en maak je hart wel weer blij!
  Eenzaam, maar met God gemeenzaam!
  Wat is er schoner, mijn kind,
  dan dat je door Zijn ontferming troost
  en barmhartigheid vindt?
  Hij tilt je op in Zijn woning,
  waar je de vrede ontmoet,
  die je verblijd en laat danken als je Zijn liefde begroet.
  Eenzaam, maar met God gemeenzaam!
  Dat schenkt je telkens genot:
  Hemelse kracht te ervaren in de verbinding met God!
  Mag soms de eenzaamheid knagen,
  met Gods gemeenschap nabij
  kun je het leven omarmen,
  ben je tevreden en blij!
   
  @Frits Deubel
   
  Reacties
   
   
   
   
   
  Fantasy Woman photo ma39-48.gif
   
   
  De Goede Strijd
   
  Het is een nauwe poort die wij zijn doorgegaan Het is een smalle weg die wij betreden, Wij gaan de weg die Hij is voorgegaan, en waar wij Jezus volgen op Zijn schreden.

  Soms voert de weg omhoog, soms ook door diepe dalen, soms lopen wij in 't duister soms in een helder licht. Soms als wij op het punt staan te verdwalen, houdt God de lamp van 't woord op ons gericht

  Hij troost ons,en Hij ondersteunt de kleinen, en draagt vermoeiden bij een hindernis. Zo komen wij aan het eindpunt met de Zijnen, door God die altijd bij Zijn kinderen is,

  Zo zullen wij de weg ten einde lopen bij dag en nacht strijden de Goede Strijd De Poort van 't Nieuw Jeruzalem staat open ons wacht de krans van de rechtvaardigheid.

   

  Gerrit Kloos
   
   
   
  Reacties

   

   

   

   

  Zie hoe Jezus lijdt voor mij

   

  Zie hoe Jezus lijdt voor mij,

  aan het kruis de dood nabij.

  Die voor mij het oordeel draagt;

  Hij die tot zonde wordt gemaakt.

  Wat een offer - Hij voor mij!

  Wie wil worden zoals Hij?

  Zoveel pijn, ongerechtigheid,

  is op Hem die voor mij strijdt.

   

  Zie hoe Jezus biddend strijdt

  met de pijn, verlatenheid.

  Zo alleen, verwond roept Hij:

  Mijn God, waarom verlaat U mij?

  Zie wat Jezus heeft gedaan;

  in zijn lijden heeft doorstaan.

  Zoveel liefde verwondert mij;

  niemand heeft zo lief als Hij.

   

  Als de Heer zijn leven geeft

  vlucht de dag, de aarde beeft.

  Zelfs de dood verliest haar macht

  als Jezus roept: het is volbracht!

  Waarlijk Hij is Zoon van God,

  die voor ons gekruisigd wordt.

  Door zijn wonden genezen wij;

  in zijn dood maakt Hij ons vrij.

   

  Heel de schepping slaakt een zucht;

  zij ontwaakt, het duister vlucht.

  Jezus leeft, is opgestaan;

  Hij roept ons uit de dood vandaan.

  Juich, want Hij, mijn Here leeft!

  Hij die overwonnen heeft.

  Nooit meer tranen en nooit meer pijn;

  nooit van God verlaten zijn.

   Juich want Hij, mijn Here leeft!

  Hij die ons de toekomst geeft.

  Nooit meer tranen en nooit meer pijn;

  nooit van God verlaten zijn.

   

  Tekst: Hans Maat,

  muziek: Elbert & Niek Smelt.

  © Stichting Sela Music

  Reacties
  Troosten
   
  wanneer ik alle zorgen zie die mensenharten plagen de lasten zó van and'ren voel alsof'k ze zelf moet dragen wanneer ik merk hoe moedig zij hun slagen incasseren denk ik, om echt tot troost te zijn moet ik nog heel veel leren

  ik hoor een wereld vol verdriet met bitt're tranen wenen er lopen velen waar reeds lang de vreugde is verdwenen dan zie ik jou met al je zorg en denk: om smart te keren en echt voor jou tot troost te zijn moet ik nog heel veel leren

  misschien moet ik de vraag verstaan je zorg met mij te delen niet spréken over al je pijn maar zacht de wond te helen misschien staat troosten wel gelijk aan: samen veel verliezen en dan van alles wat ik heb iets moois voor jou te kiezen

  fd
   
   
  Reacties

   

   

   

   

  Beach photo ma35-2.gif

   

   

   

  Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.

  Psalm 62:6

  Genade komt altijd beschikbaar vanuit rust. Omdat Jezus voor jou heeft gestreden, gunt God je zijn rust. Het is de rust waarin de strijd gestreden is en de overwinning behaald. In die rust kan alles wat God voor je in gedachten heeft opbloeien.

  Jezus geeft je die rust. Kijk maar.

  O Rust in je gedachten – Hij zorgt dat alles klopt

  O Rust in je gevoelsleven – Hij geeft je zijn vrede

  O Rust in je geest – Hij is je zekerheid

  O Rust over jezelf – Hij denkt goed over je

  O Rust over je toekomst – Hij gaat je voor

  O Rust in je studie of werk – Hij zorgt voor je

  O Rust in je relaties – Hij geeft je zijn liefde

  O Rust in je huis, je bezit – Hij waakt erover

  O Rust over je financiën – Hij voorziet in alles

  O Rust in je lichaam – Hij is je kracht

  O Rust over je plannen – Hij zegent ze

  O Rust over je vragen – Hij is het antwoord

  O Rust over je verleden – Hij keert alles ten goede

  O Rust over je familie – Hij is onze Vader

  O Rust in je slaap – Waar je hoort hoe geliefd je bent
   
   
  Marcus 4:35-41 Matteüs 8:23-27 Lucas 8:23-25
   
   
  Willem de Vink
   
   
   
  Reacties
   
   
   

  Joshua 1:9

   
   
   
   
  Nooit meer alleen
   
  Ook al gaat mijn weg door een die dal van duisternis heen,
  Uw liefde drijft de angst uit in mij.
  Ook al loop ik vast overvallen door een hevige storm,
  ik keer niet om want U bent nabij.

  En ik vrees een gevaren meer,
  met mijn God steeds aan mijn zij.
  Voor wie zou ik nog vrezen? 
  Hij is toch bij mij?
  Hij is toch bij mij?

  Refrein:
  Nooit meer, nooit meer alleen,
  loop ik door de stormen.
  Nooit meer, nooit meer alleen,
  op de berg of in de dalen.
  Nooit meer, nooir meer aleen;
  Heer, U laat mij nooit meer alleen.

  En, ik zie al de glans, in de verte,
  van het stralende licht.
  Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht
  Maar tot aan die dag dat de schepping
  wordt bevrijd van de pijn,
  blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.

  En ik vrees geen gevaren meer,
  met mijn God steeds aan mijn zij.
  Voor wie zou ik nog vrezen?
  Hij is toch bij mij?
  Hij is toch bij mij?

  Ja, ik zie al de glans, in de verte,
  van het stralende licht.
  Maar tot aan die dag
  dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,
  blijf ik U prijzen,
  blijf ik U prijzen. (2x)

  (Refrein 3x)
   
  Opw 698
   


  Reacties

   

   

   

   

   

  Wie kent mijn stille uren,

   

  Wie kent mijn stille uren,

  mijn onverwerkt verdriet?

  De bitt’re stroom van tranen,

  wie is het die ze ziet?

  Ik lach en maak zelfs grapjes,

  terwijl mijn hart soms huilt.

  Het kind dat niemand waarneemt,

  heel kwetsbaar in mij schuilt.

  Toch weet ik dat er Één   is,

  die door mijn lach heenkijkt en als ik mij alleen voel,

  zacht door mijn haren strijkt.

  ’k Heb dan een onderonsje,

  een tweespraak met mijn Heer

  en zonder zware woorden legt Hij Zijn liefde neer.

  Ik ben van Hem gaan houden,

  omdat Hij mij bemint, d

  e avond met mij afsluit, de dag met mij begint .

  In al mijn stille uren zie ik Zijn beeltenis.

  Is het geen wonder dat Hij er telkens voor mij is?

   

  @Frits Deubel

   
  Reacties
   
   
   
   
   
  Stil met U te spreken
   
   
  Stil met U te spreken
  in de eenzaamheid Heer
  naar U te luist`ren
  wat een heerlijkheid. Zorgen moeten wijken voor U heerlijk licht,
  Heiland geef dat ik mijn blik op U slechts richt. U alleen kunt sterken in de aardse strijd,
  als ik U wil volgen
  waar U mij ook leidt. Wonderlijk die liefde die U mij steeds geeft en
  `t is door die liefde dat ik eeuwig leef. `k Weet, U zult mij leiden waar ik ook zal gaan,
  `k weet, dat U vol liefde aan mijn zij zult gaan. Nee er zijn geen woorden voor wat ik beleef,
  als ik mij volkomen in Uw liefde geef. Steeds weer kan ik rusten in Uw grote kracht,
  terwijl ik in vertrouwen Uwe komst verwacht.
  @Henri Schipper
   
  Reacties
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Storm voor de stilte
   

   Geen gevoel meer om te delen. ik heb alles weggegeven aan de mensen die nooit echt hebben geluisterd. Niemand om op terug te vallen ik kan slechts mijn vuisten ballen en slaan tegen de leegte om me heen. ... Maar U, U kent me echt. En U weet waar ik doorheen ga. En toch grijpt U niet in? U hebt toch beloofd me te dragen door het water? Kunt U dan niet zien dat ik verdrink?
  Ik ben moe van al het bidden. Ik heb geen kracht om nog te schreeuwen. En van U heb ik al tijden niets gehoord. Dus nu schreeuw ik zonder woorden maar mijn klanken gaan verloren in de stilte die mijn leven nu omgeeft
  Maar U,U, kent mij echt. En U weet waar ik doorheen ga. En toch grijpt U niet in? U hebt toch beloofd me te dragen door het water, kunt U dan niet zien dat ik verdrink
  Geen gevoel meer om te delen. Ik heb alles weggegeven
    maar diep van binnen weet ik dat U luistert ...

  @Mary
   
   
   
   
     Reacties
   
   
   
   
  Rust en vrede
   
   
  Mattheüs 11:28-29: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen."
   
   
   
  Johannes 14:27: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd."
   
   
   
  Reacties

   

   

   

   

  Omgaan met boosheid en onrecht

   
  De kracht van vergeving

  "Boosheid is op zichzelf goed. Het is een krachtige en positieve stimulans die ons ertoe brengt liefdevolle actie te ondernemen, om verkeerde dingen recht te zetten en recht over onrecht te laten zegevieren. Boosheid kan echter een woeste, oncontroleerbare kracht worden. Wanneer boosheid in goede banen geleid wordt, brengt het ons uiteindelijk aan de andere kant – aan de kant van de liefde. We kunnen en moeten onze boosheid op een productieve manier gebruiken, zodat het een positieve invloed op ons leven heeft.
  "De onmenselijke praktijk van de slavernij zou bijvoorbeeld nooit beeindigd zijn als er geen boosheid aan te pas was gekomen. Een groot aantal mensen wisten in hun hart: 'Dit is niet goed.' Zij werden boos om het onrecht en ondernamen stappen om de gevangenen vrij te maken. Dit is in overeenstemming met Gods wil, zoals beschreven in het boek Jesaja: "Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? (…) Dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u iets onttrekt aan uw eigen vlees en bloede? Het doel van boosheid is ons te motiveren de onrechtvaardigheden in dit leven te beantwoorden met positieve, liefdevolle handelingen en alles te doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat het recht zegeviert. Echter, wat wij ook doen, het moet altijd voortkomen uit liefde.
  Gerechtvaardigde boosheid
  "Ons vermogen tot boosheid bewijst dat we naar Gods beeld geschapen zijn; het geeft weer dat we ons, ondanks onze zondige natuur, nog steeds een beetje druk kunnen maken om rechtvaardigheid. Ons vermogen tot boosheid is sterk bewijs dat we meer zijn dan dieren. Het onthult dat recht, gerechtigheid en eerlijkheid ons nog steeds interesseren. (…) We zouden God ervoor moeten danken dat we de mogelijkheid hebben gevoelens van boosheid te ervaren. Wanneer iemand nooit meer boos wordt, heeft hij zijn besef van moraal verloren.
  "Boosheid is dus de emotie die omhoogkomt wanneer we iets tegenkomen dat we onrechtvaardig vinden. De emotionele, geestelijke en lichamelijke componenten van boosheid dringen zich onmiddellijk naar de voorgrond wanneer we onrecht ontmoeten. Waarom wordt een vrouw boos op haar man? Omdat zij vindt dat hij haar teleurgesteld heeft, te schande gemaakt, vernederd of afgewezen. Kort gezegd, hij heeft haar 'onrecht aangedaan'. Waarom zijn tieners boos op hun ouders? Omdat ze ervaren dat hun ouders hen oneerlijk, onaardig of niet liefdevol behandelen…
  Gevoel van frustatie
  "Boosheid is een reactie op een gebeurtenis die ons irriteert, frustreert, pijn doet of op een andere manier een onbehaaglijk gevoel geeft. Bijvoorbeeld: hij komt te laat thuis; zij vergeet te vertellen over een grote uitgave; hij vergeet het vuilnis buiten te zetten… "Boosheid is het soort emotie waardoor je je afkeert van de persoon, de plaats of het object dat je boos gemaakt heeft. Het gevoel van boosheid is tegengesteld aan dat van liefde. Liefde maakt dat je je aangetrokken voelt tot iemand, boosheid maakt dat je je van iemand afkeert.
  Leren luisteren
  "Als u op iemands boosheid reageert voor u goed naar hem geluisterd hebt, zal de boosheid niet verminderen, maar eerder verergeren. Iemand die boos is, is er diep van doordrongen dat hij onrechtvaardig behandeld is. Hij vertelt u over zijn boosheid omdat u er iets mee te maken hebt, of omdat hij hoopt dat u in staat bent hem te helpen. Als u naar iemand luistert, respecteert u zijn recht om boos te zijn, u behandelt hem zoals uzelf behandeld wilt worden als u boos bent. U luistert op een meelevende manier en probeert zijn gedachten en gevoelens te begrijpen. We willen allemaal op deze manier behandeld worden wanneer we boos zijn. Waarom zou u dan niet hetzelfde doen als u te maken hebt met iemand die boos is?
  In de ander verplaatsen
  Probeer de situatie van de persoon die boos is te begrijpen. Probeer u in te leven in zijn gedachten en gevoelens, probeer de wereld door zijn ogen te bekijken. Probeer te begrijpen waar de boosheid vandaan komt (…) Wanneer u lang genoeg kunt luisteren om alles te horen wat zich afspeelt in de gedachten van iemand die boos is, zult u waarschijnlijk in staat zijn om de reden van zijn boosheid te begrijpen. Of iemands interpretatie van de situatie juist is of niet, is op dat moment niet aan de orde.
  Boosheid en vergeving
  "Als de ene persoon tegen de andere zondigt, schept dat altijd een afstand tussen deze twee mensen. Deze waarheid wordt in de Bijbel telkens opnieuw aangetoond; het begint al bij Adam en Eva die vóór hun zonde met God in de hof wandelden. Na hun zonde ontdekten ze dat ze zich niet alleen voor God probeerden te verstoppen, maar dat ze ook van elkaar vervreemd geraakt waren.
  "We zijn nooit afgescheiden van Gods liefde, maar zonde brengt wel scheiding in onze persoonlijke relatie met God (…) God verlangt naar een relatie, naar omgang met Zijn schepselen. Daar draait de kruisdood van Christus om. God biedt ons Zijn vergeving aan en het geschenk van het eeuwige leven. Om Gods vergeving te kunnen ervaren, moet een mens antwoorden op de roep van Gods Geest door berouw te hebben en te geloven in Christus (Handelingen 2:37-39). Het woord berouw betekent letterlijk omkeren. De boodschap is duidelijk: als we Gods vergeving willen ontvangen en deel willen uitmaken van zijn eeuwige familie, moeten we ons omkeren, weg van onze zonden, erkennen dat Christus de volledige prijs voor onze zonden betaald heeft. (…) Menselijke vergeving moet een afspiegeling zijn van de goddelijke vergeving. Belijden en het tonen van berouw door de persoon die gezondigd heeft, en het vergeven door de persoon tegen wie gezondigd is, zijn essentiele elementen in oprechte verzoening.
  Onrecht loslaten
  Wat te doen als de ander onrecht niet erkent? "Laat de persoon die tegen u gezondigd heeft los, geef hem over aan God. Laat God met deze persoon afrekenen in plaats van dat u erop staat dat u genoegdoening krijgt. De Bijbel leert ons dat wraak aan God toekomt, niet aan mensen. De reden hiervoor is dat God alleen alles van de andere persoon weet, niet alleen wat hij gedaan heeft, maar ook zijn motieven. En alleen God is een rechtvaardige rechter. Dus de persoon die van binnen verteerd wordt door bitterheid ten opzichte van iemand die hem onrechtvaardig behandeld heeft, moet die ander loslaten en overgeven aan een alwetende, hemelse Vader die er volledig toe in staat is het juiste te doen en de andere persoon rechtvaardig te behandelen.

  In gebed uitspreken

  Het volgende gebed helpt u misschien om stappen te nemen waardoor de storm die vanbinnen woedt tot rust gebracht kan worden. Het is een voorbeeld-gebed, u kunt natuurlijk ook een gebed met eigen woorden uitspreken.

  "Vader, U weet van mijn pijn, mijn gekwetstheid en bitterheid die ik voel ten opzichte van…………… U weet wat hij mij aangedaan heeft. U weet dat ik mijn uiterste best heb gedaan om een verzoening tot stand te brengen, maar hij wil het onrecht niet oplossen. U weet hoe hij gereageerd heeft en U weet dat hij er gewoon mee doorgegaan is. Ik realiseer me dat ik geen macht over hem heb. Ik kan hem niet dwingen te doen wat ik zo graag zou willen. Dus ik wil……………. bij U brengen, hem aan U overgeven. Ik weet dat U een rechtvaardige, eerlijke God bent en dat U hem in de toekomst eerlijk zult behandelen. Daarom leg ik ……………… in uw handen en vertrouw erop dat U het beste met hem voor hebt. Ik wil ook belijden dat ik heb toegelaten dat zijn zonde een obsessie voor mij werd. Ik ben geobsedeerd geraakt door mijn boosheid, mijn pijn, mijn teleurstelling en frustratie. Ik ben bitter geweest ten opzichte van deze persoon en soms zelfs ten opzichte van U omdat U dit hebt laten gebeuren. Ik wil belijden dat dat verkeerd is en ik wil U ervoor bedanken dat Jezus mijn schuld betaald heeft. Ik wil Uw vergeving voor mijn verkeerde houding graag aannemen. Ik bid dat Uw Geest mijn hart en mijn gedachten zal vullen en me zal helpen Uw gedachten te denken en alleen die dingen te doen die de situatie zullen verbeteren. Ik wil niet dat mijn leven verwoest wordt door iets wat iemand anders mij aangedaan heeft, en ik weet dat dat ook niet is wat U wilt. Leid mij vandaag als ik in Uw Woord lees, als ik op zoek ga naar de juiste christenvrienden en naar boeken die me zullen helpen mijn leven weer in Uw handen te leggen. Ik wil U volgen. Ik wil Uw doel bereiken. Laat deze dag een nieuw begin voor mij zijn. In de naam van Christus, mijn Redder en Heer. Amen.
   
  http://www.aanbidding.net
     Reacties

   

   

  Heer, ik vertrouw op U

   

  Heer, ik vertrouw op U

  U bent de bron van mijn bestaan

  Zonder U kan ik niet verdergaan.

   

  Heer, ik vertrouw op U

  U leidt mij van dag naar dag

  Altijd, zolang ik leven mag.

   

  Heer, ik vertrouw op U

  U bent mijn houvast in dit leven

  En wilt mij met liefde omgeven.

   

  Heer, ik vertrouw op U

  U zorgt en laat mij nooit alleen

  U kent mij en blijft om mij heen,

   

  Heer, ik vertrouw op U

  U wil ik danken voor al het goede Heer,

  houd mij onder Uw hoede.

   

  Fedde Nicolai

  Reacties

   

   

  Bidden voor onbekeerden

  Vader in de hemel, U houdt zoveel van alle mensen, dat U uw zoon heeft gezonden en wilt dat niemand verloren gaat, maar dat iedereen wordt gered en eeuwig leven heeft. (1) Het is Uw bedoeling dat mensen U zoeken en zullen vinden, want U bent voor iedereen dichtbij. Daarom bid ik dat _____* U gaat zoeken. (2) Vader, wilt U _____ naar U toe trekken? (3) Laat uw Heilige Geest ____ overtuigen van zonde en de noodzaak van Christus’ redding. (4) Ik bid dat _____ uw boodschap zal horen en aannemen als Uw Woord en niet als menselijke woorden. (5) Ik vraag U Heer, om Satans verblinding bij ______ weg te nemen door met uw licht te schijnen, zodat _____ de waarheid leert kennen. (6). Verbreek de geestelijke bolwerken in hun denken, alle redeneringen en elke barricade die is opgeworpen tegen de kennis van God. (7) Maak hun hart zacht. (8) U heeft ook ______ geroepen om een nieuw leven te beginnen en te geloven en belijden dat Jezus de Heer is. (9) Help mij uw licht te laten schijnen zodat ____ U zal zien in mijn leven en U de eer zal geven. (10)

  1. Joh. 3:16
  2. Hand. 17:27
  3. Joh. 6:44
  4. Joh. 16:8
  5. 1 Tess. 2:13
  6. 2 Kor. 4:2-4, 2 Tim. 2:25-26
  7. 2 Kor. 10:4-5
  8. Marcus 4:11
  9. Handelingen 17:30-31, Romeinen 10:9-10
  10. Mattheus 5:16

       DPM 

  Reacties

   

   

   

   

  De Grote Opdracht…

  Heer Jezus Christus, U hebt gezegd: Ga heen in de hele wereld en maak al de volken tot mijn discipelen. (1) Ik kijk om me heen en zie dat de velden rijp zijn voor de oogst en bid dat U werkers uitzendt (2) Uw Heilige Geest geeft mij kracht om uw getuige te zijn (3) om aan armen het goede nieuws te brengen, gevangenen vrij te zetten en blinden hun zicht terug te geven. (4)  Ik maak aan alle volken Gods koningschap bekend, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. (5)  Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door wie wij behouden worden. (6) Jezus Christus is de enige weg tot God de Vader. (7)

  En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. (8)  Eens zal de dag komen dat alle volken zullen samenstromen, dat machtige naties zullen optrekken naar de berg van de Heer. (9) Kennis van de Heer zal de aarde vervullen, zoals het water de bodem van de zee bedekt. (10)

  Heer, Ik vraag en U geeft mij de volken tot erfdeel, de einden der aarde tot mijn bezit. (11)

   

  1. Marcus 16:15; Mattheüs 28: 19 ;
  2. Johannes 4:35 ;
  3. Handelingen 1:8 ;
  4. Lukas 4:18 ;
  5. 1 Kronieken 16:23,24 ;
  6. Handelingen 4:12;
  7. Johannes 14:6;
  8. Mattheüs 24:14 ;
  9. Jesaja 2:2-3 ;
  10. Jesaja 11:9 ;
  11. Psalm 2:8

          DPM

  Reacties

   

   

   

  Gods kracht en bescherming

  Geen wapen dat tegen mij gebruikt wordt, zal me raken. Elke stem die negatief over mij praat, wijs ik af. 1) Dat is mijn recht als kind van God, want ik ben niet schuldig meer, maar rechtvaardig gemaakt met Gods rechtvaardigheid. 2) Wie tegen mij hebben gesproken of gebeden of wie me kwaad willen doen, wie me hebben laten vallen of vloeken over me hebben uitgesproken, vergeef ik, en ik zegen ze in de naam van Jezus. 3)

  Nu zeg ik: Heer, alleen U bent mijn God. Er is niemand buiten U – mijn God en mijn redder. U bent mijn Vader, U bent de Zoon en de Heilige Geest – en ik aanbid alleen U! 4) Ik wil alleen U helemaal dienen en zal alles doen wat U zegt. 5) Ik geef me aan U over en doe wat uw Woord zegt: Ik bied weerstand tegen satan: al zijn invloed, zijn aanvallen, zijn misleidingen, elk instrument of elke persoon die hij probeert tegen mij te gebruiken. Ik buig niet: ga weg, in de naam van Jezus! 6)

  In het bijzonder verwerp ik: Iedere verslaving Iedere angst en pesterij Elke vorm van ziekte 7) Eenzaamheid en wanhoop Elk effect van vloeken en negatieve woorden 8) Minderwaardigheid en onzekerheid Elke afwijzing en ieder schuldgevoel Alle manipulatie en toverij 9)

  Tenslotte Heer, dank ik U dat ik door het offer van de Here Jezus Christus aan het kruis niet meer onder de vloek ben, maar onder al uw zegen ben gekomen! 10)

  Amen!

   

  1. Jesaja 54:17
  2. Romeinen 5:1,9
  3. Lukas 6:28
  4. Jesaja 43:11/45:5
  5. Romeinen 6:10-13
  6. Jakobus 4:7
  7. Mattheüs 8:17
  8. Galaten 3:13
  9. Galaten 5:1
  10. Galaten 3:14

              DPM

  Reacties

   

   

  Immanuël, God met ons!

  Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. (1) Ons is de Heiland geboren, Jezus Christus, de Here. (2) Hij is het, die ons redt van onze zonden. (3)

  De heerschappij rust op zijn schouders. (4) Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. (5) Zijn koningschap duurt voor eeuwig en aan zijn heerschappij komt geen eind.  (6)

  Jezus is als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet in de duisternis blijft. (7) God heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en ons overgebracht in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon. (8) Van Hem is alle macht, rijkdom, wijsheid en sterkte. (9)

  Daarom noem ik U: Mijn Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Koning van vrede. (10)

  Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon, in waarheid en liefde. (11)

  Immanuël, God met ons! (12)

  1. Lucas 1:68
  2. Lucas 2:11
  3. Matt. 1:21
  4. Jesaja 9:5
  5. Matt. 28: 18
  6. Dan. 4:3
  7. Joh. 12:46
  8. Kol. 1:13
  9. Openbaring 5:12
  10. Jesaja 6:9
  11. 2 Joh. 3
  12. Matt. 1:23

        DPM

  Reacties

   

   

  Overwinning over de dood

   

  Veel mensen kampen met angst voor de dood, hetzij door ziekte of omstandigheden, hetzij door een geestelijk oorzaak. Jezus’ opstanding uit de dood was echter de ultieme overwinning over deze universele vijand. Wie vertrouwt op Jezus, het Leven zelf, hoeft niet bang te zijn.

  tekst:

  Overwinning over de dood

  De Heer is voor mij een God van uitredding, bij Hem zijn uitkomsten tegen de dood. 1) Bij Hem is de bron des levens. 2) Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden des Heren vertellen. 3) Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 4) Omdat wij mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als wij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die gedurende hun hele leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. 5) Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus of wij nu leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer. 6) Mijn leven is verborgen met Christus in God. 7)  De dood is verzwolgen in Jezus’ overwinning. 8)

  1. Psalm 68:21
  2. Psalm 36:10
  3. Psalm 118:17
  4. 1 Korinthiërs 15:55
  5. Hebreeën 2:14,15 (NBG / NBV)
  6. Romeinen 14:8 (NBV)
  7. Kolossenzen 3:3
  8. 1 Korinthiërs 15:54

              DPM

  Reacties
   
   
  Zoals een hinde smacht
  naar stromend water,
  zo smacht mijn ziel
  naar u, o God.
   
  3 Mijn ziel dorst naar God,
  naar de levende God,
  wanneer mag ik nader komen
  en Gods gelaat aanschouwen?
   
  4 Tranen zijn mijn brood,
  bij dag en bij nacht,
  want heel de dag hoor ik zeggen:
  ‘Waar is dan je God?’
   
  5 Weemoed vervult mijn ziel
  nu ik mij herinner hoe
  ik meeliep in een dichte stoet
  en optrok naar het huis van God –
  een feestende menigte,
  juichend en lovend.
   
  6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
  en onrustig in mij.
  Vestig je hoop op God,
  eens zal ik hem weer loven,
  mijn God die mij ziet en redt.
   
  7 Mijn ziel is bedroefd,
  daarom denk ik aan u,
  hier in het land van de Jordaan,
  bij de Hermon, op de top van de Misar.
   
  8 De roep van vloed naar vloed,
  de stem van uw waterstromen –
  al uw golven slaan
  zwaar over mij heen.
   
  9 Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
  ’s nachts klinkt een lied in mij op,
  een gebed tot de God van mijn leven.
   
  10 Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:
  ‘Waarom vergeet u mij,
  waarom ga ik gehuld in het zwart,
  door de vijand geplaagd?’
   
  11 Mij gaat door merg en been
  de hoon van mijn belagers,
  want ze zeggen heel de dag:
  ‘Waar is dan je God?’
   
  12 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
  en onrustig in mij.
  Vestig je hoop op God,
  eens zal ik hem weer loven,
  mijn God die mij ziet en redt.
   
  Psalm 42 NBV
   
   
  Reacties
   
   
   
   
  Bij Vader op Schoot
   
  Mag ik even bij U schuilen, Vader,
  als een kind even op Uw schoot kruipen?
  Niet dat ik zo'n verdriet heb vandaag,
  maar gewoon om een beetje geborgenheid.

  Soms voel ik me alleen,
  ondanks alle mensen om mij heen.
  Soms heb ik het gevoel alsof ik stil sta,
  terwijl de wereld langs mij heen raast.

  Dan wil ik graag even bij U komen,
  met mijn hoofd tegen Uw borst leunen.
  Gewoon even een arm om mij heen voelen,
  weten dat er iemand voor mij is.

  Dank U, lieve Vader,
  dat ik eigenlijk niet hoef te vragen
  of ik wel bij U mag komen,
  maar dat U er altijd voor mij wilt zijn.
   
  @Fenno Broei  Reacties
   
   
   
   
  God, U bent mijn hoop

  Het stormt om mij heen en ik voel me verward Maar diep in mijn binnenste diep in mij hart Weet ik dat U daar bent En dat U mij bij name kent

  Heer ik weet niet waar deze weg toe leidt En in mijn gedachten heerst er een strijd Maar ik wil tot U zingen Heer En leg al mijn last voor U neer

  Refrein: U bent mijn hoop U bent een liefdevolle Vader 'k Vertrouw op U Want U zorgt voor uw kind Heer ik weet dat ik op U kan bouwen U hebt elke situatie in uw hand

  Ik dank U Heer dat U mijn leven kent En dat U voor mij aan 't kruis gestorven bent U droeg al mijn schuld en pijn Ja door uw bloed ben ik nu rein

  Vult U mijn leven met uw Heil'ge Geest In U aanwezigheid ben ik niet meer bevreesd Ik geef U mijn leven Heer En zing tot U elke dag weer

  Refrein: U bent mijn hoop U bent een liefdevolle Vader 'k Vertrouw op U Want U zorgt voor uw kind Heer ik weet dat ik op U kan bouwen U hebt elke situatie in uw hand

  Bij u is de bron des levens

  Ik kom tot U mijn Vader En leg mijn leven in uw hand Mijn tong verdroogt van dorst Heer O giet uw water uit op mijn dorstig land Heer maak de woestijn tot een waterplas Want U bent het die nieuw leven geeft Uw waterbronnen Heer op het dorre land Doordrenk mij met uw Heil'ge Geest

  Refrein: Bij U is de Bron des Levens Bij U vind ik nieuwe kracht U richt mij op als ik ben gevallen Als ik moe ben en niet verder kan Bent U het die uitkomst biedt Bij U is de Bron des Levens Ik drink het Levende Water om niet

  Met vreugde mag ik scheppen Het Levend Water uit uw Bron Overspoel mij met nieuw leven De Geest en de bruid zeggen wie dorst heeft kom De dorre woestijn zal bloeien als een roos Ja de steppe die jubelt en lacht Rivieren ontspringen op het kale land Heer U geeft mij vreugde in mijn hart

  Refrein: Bij U is de Bron des Levens Bij U vind ik nieuwe kracht U richt mij op als ik ben gevallen Als ik moe ben en niet verder kan Bent U het die uitkomst biedt Bij U is de Bron des Levens Ik drink het Levende Water om niet

  Ja ik vertrouw U Vader U heeft mijn leven in uw hand Er komt een frisse regen Deze regen bevloeit mijn dor en dorstig land De tijd van uw genade komt er aan Dikke regendruppels vallen neer De stromen van Levend Water zullen vloeien Uit mijn binnenste keer op keer
  Refrein: Bij U is de Bron des Levens Bij U vind ik nieuwe kracht U richt mij op als ik ben gevallen Als ik moe ben en niet verder kan Bent U het die uitkomst biedt Bij U is de Bron des Levens Ik drink het Levende Water om niet

  Ik drink het Levende Water om niet
  Ik drink het Levende Water om niet

  @Menorah van der Zwan
     Reacties

   

   

   

  De Schuilplaats

   

  Een schuilplaats gebruik je om je te verbergen tegen (naderend) onheil.  Als je een goede schuilplaats hebt, ben je veilig. Het kan je leven zelfs redden. In het dagelijks leven is het goed een schuilplaats te hebben waar je met alle zorgen en moeiten heen kunt vluchten om veilig te zijn.

   

  In de Bijbel wordt meermalen over schuilplaatsen gesproken, zoals in Psalm 119:114  “Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord”. De Schuilplaats die hier wordt bedoeld is niet een bepaalde letterlijke veilige plaats, maar een Persoon. God Zelf is de Schuilplaats. In Psalm 62:8  is het als volgt verwoord “Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats”.  Ook hier blijkt dat het niet om een letterlijke plaats gaat, maar dat we ons hart moeten uitstorten voor God en op Hem vertrouwen, want Híj is de Schuilplaats die we altijd kunnen vertrouwen.

   

  Als God onze Schuilplaats is hebben we een veilige Schuilplaats, want we schuilen dan bij de Allerhoogste en de Almachtige. Psalm 91:1. Waar zou een mens veiliger kunnen zijn?  “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn', Rom 8:31. Als Híj aan onze kant staat zijn we volkomen veilig. Het kan in ons leven gebeuren dat we door een dal van diepe duisternis moeten, maar ondanks dat hoeven we niet te vrezen, want Hij is daar bij ons. Deze Schuilplaats is er niet alleen gedurende ons leven, maar zelfs als we sterven. Spreuken 14:32  “In zijn rampspoed wordt de goddeloze geveld, maar de rechtvaardige vindt zelfs in zijn dood een schuilplaats”. Bovendien is deze Schuilplaats altijd nabij! Wat er ook gebeurt, we kunnen altijd en overal vluchten naar deze geweldige Schuilplaats.

   

  Er kunnen wisselende omstandigheden in ons leven zijn, waarvoor we moeten schuilen. Jesaja 4:6  “En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen”. Elke christen krijgt te maken met voor- en tegenspoed, zon en regen, maar dit hebben we nodig om te groeien in ons vertrouwen op God. Onlangs hoorde ik iemand zeggen: “Crisistijd is Christustijd”. In moeilijke omstandigheden worden we op de Here geworpen en zullen we Zijn vrede en nabijheid ervaren, ondanks de stormen in ons leven.

   

  In de bijbel wordt diverse malen de relatie gelegd tussen Gods Woord en de schuilplaats, zoals in het vers uit Psalm 119:114 (zie hierboven) en in Psalm 18:30  “Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen” of  Spreuken 30:5  “Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild”.  Gods weg is volmaakt, ook al begrijpen wij God niet, we mogen dan wel putten uit Zijn Woord, dat zuiver is. De Bijbel maakt ons bekend met God en Zijn gedachten, Gods Geest wil ons leven veranderen naar Christus’ beeld. Hij “schuilde” altijd bij Zijn Vader, Hij was in een voortdurende gemeenschap met God. In alle (moeilijke) omstandigheden van Zijn leven vertrouwde Hij op God. Hij bad weliswaar dat de drinkbeker voorbij mocht gaan, maar Hij bad óók 'niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde'. Dat is volkomen overgave en gehoorzaamheid aan God. Daarom is Hij uitermate verhoogd!

   

  Voor ons wil God een Schuilplaats zijn waar we veilig en gekend zijn door God. Nahum 1:7  “De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen”. We kunnen dit vers op onszelf toepassen: Hij kent ons door en door, ook onze minder fraaie gedachten, boosheid, verbittering of frustraties en tóch wil Hij dat we bij Hem schuilen, ons hart bij Hem uitstorten en onze hulp van Hem verwachten.

   

  Psalm 61:4 Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen”.  Schuilen bij God, in Zijn tent en onder Zijn vleugels, dat wil zeggen in Zijn onmiddellijke nabijheid en bescherming en ons verwarmen aan Hemzelf. Daar zijn we volkomen veilig.

   

  Psalm 27:5  “Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots”. In deze tekst zien we dat Híj ons verbergt in kwade dagen. Het initiatief gaat van Hem uit. Hij verbergt ons en Hij plaatst ons hoog op een rots. De rots spreekt van Christus, Híj heeft ons op Hem geplaatst. Zijn liefde zocht ons en trok ons uit het duister én plaatste ons op het vaste fundament: Christus.  Daar kunnen we schuilen, staande op de rots, geborgen onder Zijn vleugels, in Zijn directe nabijheid. Dat u en ik steeds meer schuilen in deze geweldige Schuilplaats.

   

  U bent mijn Schuilplaats Heer

  U vult mijn hart steeds weer

  met een verlossingslied

  Telkens als ik angstig ben

  Steun ik op u, ik vertrouw op U

  Als ik zwak ben ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

  Bron:http://bijbelarchief.nl/js_printable_doc.asp?id=1557

  Reacties

   

   

    Bij de Here schuil ik”.

  De klemtoon kan op elk woord gelegd worden. De aanleiding tot de psalm is niet bekend, maar de grondslagen van zijn leven lijken weg te zijn. De Heere is onze wonderbare Raadsman. Wij zien op de zichtbare omstandigheden. We worden kleingelovig. Als de grondslagen weg lijken te zijn, dan verlaten we onze post en vluchten naar de bergen, maar we mogen bij de Heere schuilen. Angst is een slechte raadgever (Spreuken 29:25). Het maakt ons kortzichtig en doet ons vluchten, maar we mogen schuilen bij God! De grondslagen van het geloof worden op dit moment sterk aangevallen. We kunnen vluchten, maar we mogen schuilen bij de Heere. Kan ons fundament vernietigd worden? De Here Jezus heeft alle aanvallen van de satan weerstaan! Gods fundament kan niet vernietigd worden. Jezus Christus is ons fundament. Hij bidt en pleit voor ons als wij zien op de omstandigheden. We zullen nooit beschaamd uitkomen als we vertrouwen op Hem!

  Door: A Haverkamp

  http://www.rehobothpreken.nl/preek.php?id=405

  Reacties
   
   
   
   
  Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.                                           Psalm 91: 1.
   
   
  De Schuilplaats
   
  Wat is een schuilplaats? Dat is een toevluchtsoord in tijden van gevaar. Zoals een kuiken schuilt onder de vleugelen van haar moeder als er gevaar dreigt. David verborg zich in de spelonk van Adullam voor koning Saul. In onze tekst is sprake van de allerbeste schuilplaats. Er is geen betere plaats denkbaar. Zij wordt hier genoemd: de schuilplaats des Allerhoogsten. En dat is niet zonder betekenis. Want de Allerhoogste is God. Zo wordt Hij op vele plaatsen in de Bijbel genoemd omdat Hij de hemel heeft tot Zijn troon en de aarde tot een voetbank Zijner voeten. Hij heeft niemand die Hem gelijk is, niet in de hemel en niet op de aarde. Jeremia roept van Hem uit: omdat niemand U gelijk is, o Heere, zo zijt Gij groot en groot is Uw Naam in mogendheid. Hij is groot, Hij is vreselijk en een groot Koning boven alle goden. En deze Allerhoogste Majesteit wordt in onze tekst als Schuilplaats aangeduid.
  De schuilplaats des Allerhoogsten is de Heere Jezus Christus. Op Hem zag de dichter toen hij zong: Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren.
  Hij is door de Vader van eeuwigheid af verordineerd tot een Schuilplaats voor Gods uitverkorenen. En Hij is tot een bekwame Schuilplaats gemaakt in de tijd, toen Hij was op aarde. Hij heeft als Borg alles volbracht, waardoor Christus een Schuilplaats is voor Adamieten, die het krijgen in te leven dat zij door de val, moed en vrijwillig, die Schuilplaats hebben verlaten en nu omringd worden door gevaren en kwaad. Dat kwaad, waartegen Hij Zijn volk beschermt en waaraan Hij Zichzelf heeft overgegeven. Hij is als de Herder de Schuilplaats voor Zijn schapen en lammeren. De Heere is voor hen een Schuilplaats tegen rovers, dieven, zonde en ongeloof. Ja, Hij is het, Die ons beveiligt tegen vloek, hel en dood. Wat is dan toch deze Schuilplaats des Allerhoogste een noodzakelijke Schuilplaats. De Heere Jezus is zo'n begeerlijke en aantrekkelijke Schuilplaats.
  Maar voor wie? Niet voor alle mensen. Niet voor geestelijk dode mensen die zich van geen gevaar bewust zijn. Want iemand die een schuilplaats begeert, verkeert in nood en gevaar. In de oorlog werden schuilplaatsen opgezocht tegen de bombardementen. Er waren gevaren van nood en dood, van honger en kommer. In onze tekst is sprake van een Schuilplaats die wordt gezocht door hen die ontdekt zijn geworden aan hun zonden en schuld. Anders begeren we Hem niet als schuilplaats. Wanneer er geen oorlogsgevaar is gaan we ook niet in een schuilkelder zitten. Zeker, de mens zoekt wat schuilplaatsen buiten Christus. De één in zijn godsdienst, de ander in zijn doop, weer een ander in zijn belijdenis doen en weer een ander in de gang naar de tafel des Heeren of er van af te blijven.
  Anderen zoeken het in goede werken, offervaardigheid en vroomheid. En als de Heere ons niet uit al deze schuilhoeken en schuilplaatsen haalt, dan blijven we ons daarin verstoppen tot het eeuwigheid wordt. Dan moet tot eeuwige schrik ervaren worden dat we ons hebben bedrogen en dat het oordeel van de eeuwige verdoemenis ons deel zal zijn. Er is niemand die van nature deze Schuilplaats zoekt. Maar nu is er nog een overblijfsel naar de verkiezing van Zijn genade. Voor hen is Christus de Schuilplaats.
  Maar ja, hoe komen zij in Die Schuilplaats?
  We nemen het beeld van een reiziger. We denken aan Bunyan. De Heere deed hem zien, dat de plaats waar hij woonde straks verbrand zou worden. De Heere deed hem zien, dat God het Sodom waarin hij woonde, zou omkeren. De Heere deed hem dat geloven en bond het zekere van de dood op zijn hart. En toen, o wonder van genade. Toen is hij met verlating van al zijn oude paden, vrienden, familie en bekenden op reis gegaan. Hij is door genade, aan die dreigende gevaren ontdekt geworden. Hij hoorde het brullen van de leeuw, zag de duivel voor ogen en hij gevoelde het ongenoegen Gods, tegen Wie hij gezondigd had. En tegelijk kreeg hij een honger en dorst naar gerechtigheid, naar de verzoenende gemeenschap met God. Getrokken door de trekkende liefde des Vaders is hij op reis en op zoek gegaan. God was de Eerste. Reeds begonnen in de stilte der eeuwigheid.
  Voor dat we verder gaan een vraag: bent u ook al op reis gegaan evenals Bunyan? Bent u ontdekt aan de grote gevaren waarin u verkeerd? Hebt u al gezien, bij God vandaan, dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel? Bent u door de schrik des Heeren of door de liefelijkheid van Zijn roepstem bewogen geworden om uw zondig leven te verlaten en bent u die grote, moeilijke reis begonnen naar dat, voor u nog onbekende, land? Als u hier niets van kent, staat het er diep droevig met u voor.
  Maar voor hen die zaligmakend ontdekt worden door Gods Geest, voor hen die zich in hun doodsstaat zien liggen, wordt de Heere Jezus als de Schuilplaats des Allerhoogsten onmisbaar en dierbaar. Maar wanneer? De Heere voert Zijn volk in de woestijn om daar naar hun hart te spreken. De zoete lokkenstijd. Ik zal ze lokken, zegt de Heere. Weet u, in het begin hebben ze meer op met een Psalm en een tekst die hen past, dan met Jezus als de Schuilplaats. En omdat dit niet goed is zegt de Heere: Ik zal ze lokken en zal ze voeren in de woestijn. En hoe verder de woestijn in, des te gevaarlijker het wordt. De zon rijst hoger en begint te steken. Dat betekent: ze krijgen met Gods gerechtigheid van doen. Het wordt hen duidelijk dat God van Zijn recht geen afstand kan doen. Hij heeft tegen die Heilige God gezondigd en heeft gedaan wat kwaad is in Gods ogen. Niet gedaan wat Hij eiste. Hij staat bij God in de schuld en God eist voldoening. En of hij nu al smeekt om genade, God hoort toch niet. Zonder voldoening is er bij God geen verzoening.
  Zo leert hij uitzien naar een Schuilplaats, waar hij zijn arme, schuldige, vloekwaardige ziel voor de hitte van Gods toorn mocht bergen. Kent u ook van deze zaken in uw leven? Kreeg u met een heilig en rechtvaardig God te doen? Zo niet, dan krijgt deze Schuilplaats ook nooit waarde. De weg naar de Schuilplaats des Allerhoogste is een weg van ontdekking, afsnijding, en ontgronding. De weg naar deze Schuilplaats loopt door de woestijn. Want daar ligt de berg Sinaï. En de Wet is geen schuilplaats. Daar horen we de Wet bulderen: betaal Mij wat gij schuldig zijt. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het Boek der Wet, om dat te doen. De duivel bekruipt hem. Die wijst op zijn vuile klederen. Stelt hem de heiligheid Gods voor ogen. Die zegt hem, dat hij op Gods goedheid niet behoeft te hopen, die is voor de rechtvaardige en niet voor de onrechtvaardige en dat laatste bent u. Wat is het dan groot, als de Heilige Geest Zijn licht laat vallen op de Schuilplaats, als de zondaar oog krijgt om de Heere Jezus te zien in Zijn noodzakelijkheid en gepastheid als Schuilplaats voor zijn in nood verkerende ziel.
  Hoe kom ik in deze Schuilplaats? Want zien is nog geen hebben. Dat is stof voor een volgende meditatie, zo de Heere het wil en wij leven.
  Hebt u zin om een toepasselijke psalm te zingen, zingt dan Ps.31: 16:
   
  Gij zult Uw volk een schuilplaats wezen;
  Gij bergt hen in het licht
  Van 't Godd'lijk aangezicht,
  Daar zij geen leed van trotsen vrezen;
  Een hut, waarin zij 't woelen,
  Den twist der tong niet voelen.
   
  bron: Dr. Heikamp
   
   
  Reacties
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Gebed in diepe nood .

  Onderstaande roep om Gods hulp schreef ik enkele jaren terug. Ik denk dat het sommigen onder jullie wel zal bemoedigen. Lees het en geef het door aan hen die in nood verkeren. God is trouw en Hij HELPT!!

  Lieve Vader,
  U bent de Enige die me kent, Heer. U weet hoe ik me voel. U kent de nood die ik heb.
  Ik weet niet wat ik moet doen, Heer. U weet wat ik denk. U weet hoe hopeloos het allemaal lijkt.
  Mijn Vader, zelfs al weet ik hoe groot en goed U bent, ik weet niet hoe het mogelijk is dat er verandering zou komen. Kunt U het doen? Bent U bereid, Vader? Wilt U het wel doen? Het lijkt zo onmogelijk. Alles is zo leeg, zo donker, zo dood.
  Vader, wat kan er gebeuren? Wat kan ik doen? U kent mijn gebed, Heer. U kent mijn vele tranen. U kent mijn verlangens, Heer.
  Het lijkt zo uitzichtloos. Ik heb het gevoel dat ik sterf, Vader. In dit land kan ik niet leven. Alles is zo dood. De mensen zijn zo blind. Alles is zo leeg. Wat moet ik doen, Heer?
  U bent de Enige die ik nodig heb, Heer. Vader, ik roep tot U. Vader, help me alstublieft.
  Vader, uit uw hand komen liefde en goedheid. U bent het die mensen verzadigt. U bent de enige, Vader, die me kan helpen. Help me alstublieft.
  Lieve Vader, U begrijpt me. U weet wat er door me heen gaat. U kent de noden en verlangens van mijn hart. U kent mijn dromen. U weet in wat voor moeilijkheden ik zit. U weet Vader wat er aan de hand is.
  Lieve Vader, tot U komt al wat leeft. U bent de enige die kan helpen. U bent de enige die kan verlossen. U bent de enige die mij leven kan schenken.
  Lieve Vader, ik heb uw kracht zo nodig. U heb ik nodig. Mijn hart schreeuwt om uw leven. Dit land is zo dood. Dit land is zo dorstig. Het is een grote wildernis. Een massaal graf, vol doden, die denken dat ze leven.
  Lieve Vader, geef me alstublieft wat ik nodig heb, Heer. Ik kan hier niet leven. Niet op deze manier. Ik kan zo niet leven, Vader.
  Help me alstublieft.
  Ik smacht naar water, naar leven, naar kracht. Ik hunker naar liefde en vreugde.
  Vader, uit uw hand komen alle goede gaven. U bent het die mijn ziel kunt verzadigen. U hebt zoveel goede gaven, die U aan de mensen wilt schenken. Vader, ik smeek U om uw goede gaven. Ik smeek U Vader, dat ik mag ontvangen wat U in uw hand hebt.
  U bent een grote, goede God. U bent de bron van leven. U bent de kracht voor de zwakken en de vreugde voor de treurenden.
  Vader, almachtig God. Hoorder van het gebed. Machtige God, verlosser en grote, eeuwige bevrijder. Niemand is als U. Uw legers zijn ontelbaar, Heer. Uw naam is geducht, door alle eeuwen heen. U staat bekend, Vader omwille van uw grote daden, waarmee U uw grote liefde bewijst.
  O Vader. Ik roep tot U. Ik ben uw geliefde kind. Ik leef dankzij U. U hebt me geroepen om U te dienen, om U gehoorzaam te zijn. Om uw liefde te kennen.
  Maar uw liefde lijkt zo ver van me te zijn. Uw liefde lijkt ineens niet echt te zijn. Waar bent U Vader? Ik ben uw geliefde kind. Ik weet dat ik uw kind ben. U hebt het me vaak gezegd.
  Lieve Vader, help me alstublieft. Ik heb U nodig. Uw kracht. Uw liefde. Ik hunker ernaar, Heer, meer dan naar wat dan ook. Meer dan naar liefde van mensen.
  U begrijpt alles. U bent er voor iedereen die tot U roept.
  Vader, U bent trouw, Heer. Daarom is uw naam zo bekend. Daarom spreken alle geslachten van uw goedheid.
  Lieve Vader, toon me uw grote liefde en goedheid alstublieft. Verzadig me alstublieft, Vader. Ik smeek het U Heer. Vader, U hoort mijn gebed. U doorgrondt me. Alstublieft, Heer, kom me te hulp. Verlos me uit deze nood alstublieft.
  Vader, ik hunker naar U. Ik verlang naar U. Ik zie uit naar uw hand van liefde en kracht, die me kan verlossen. U bent mijn enige hoop, mijn enige redding.
  U bent de enige bron waaruit ik water kan drinken voor mijn ziel. U bent de enige die mij tot leven kan brengen. U bent de enige, Vader, die me vreugde en geluk kan schenken. Lieve Vader, ik zie uit naar U.
  Kom alstublieft.
   
  @Bron: Real-Life - David Sorenson
   
   


  Reacties

  In Hem kan ik alles!


  Groot is mijn Here en geweldig in kracht! (1)
  Daarom ben ik krachtig in Hem en in de sterkte van Zijn macht. (2) Hij zal mij stellen tot een hoofd en niet tot een staart, ik zal enkel opgaan en niet neergaan, omdat ik luister naar de geboden van de Here, mijn God. (3)
  Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. (4) Hij die mij roept is getrouw, Hij zal het ook doen. (5) Mijn vertrouwen is de Here; ik ben als een boom, aan het water geplant. Mijn loof blijft groen; ik heb in een jaar van droogte geen zorg en laat niet na vrucht te dragen. (6) Al wat ik onderneem, gelukt. (7) De Here gaat voor mij uit, om mij te leiden op de weg,
  zodat ik dag en nacht voort kan gaan. (8) Met mijn God spring ik over een muur. (9) Alle dingen zijn mogelijk, ja, alles is mogelijk voor degene die gelooft! (10) God zij dank, die mij de overwinning geeft door mijn Here Jezus Christus! (11) Amen!


  Psalm 147:5 Efeze 6:10 Deut. 28:13 Fil 4:13 1 Thess. 5:24 Jer. 17:8 Psalm 1:3 Ex. 13:21 Psalm 18:30 Markus 9:23

   


  Reacties

   

  Schuilen bij God


  Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1) De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2) Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3) U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4) Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)


  Psalm 91:1,2 Psalm 91:9b-11 Matt. 11:28-30* Psalm 61:3,4 Psalm 121:1-2,

   
   
  Reacties
   
  Als verkeerde gedachten je overvallen
   
  Veel christenen worden lastig gevallen door verkeerde gedachten. Ze hebben in hun gedachten en in hun verbeelding een zware strijd te leveren. Boze gedachten kunnen varieren van het verlangen om anderen kwaad te berokkenen tot angstaanjagende beelden van seksuele wellust. Het opduiken van een verkeerde gedachte is op zich geen zonde, maar als er niet te snel en adequaat mee wordt afgerekend, kan ze snel leiden tot zonde. Hoe langer je een gedachte toelaat, des te krachtiger zal zij worden en des te dieper zal ze zich vasthechten in je geest.
   
  Onthoud dit goed: De strijd wordt meestal verloren in de eerste miuten. Wie verkeerde gedachten koestert, in de veronderstelling dat hij ze op ieder gewenst moment kan loslaten, speelt daarom een dwaas spel.
   
  De weg die een verkeerde gedachte aflegt, is als volgt: een gedachte komt en wordt toegelaten, het toelaten van de gedachte leidt tot neiging, de neiging leidt tot lust, lust leidt tot honger, honger leidt tot smachten en smachten leidt tot zonde.
   
  Mensen die worden aangevochten door verkeerde gedachten, moeten voorzichtig zijn met de literatuur die zij lezen, de films waarnaar ze kijken en de programma's die ze op televisie volgen. Vermijd alle dingen die ons in vlam kunnen zetten. Verkeerde gedachten worden niet verdreven door er al te lang bij stil te staan, maar door je aandacht op andere dingen te richten. Het is een verkeerde tactiek om ze voortdurend aandacht te geven - je moet ze direct te slim af zijn door je gedachten te richten op een zuiverder en boeiender onderwerp.
   
  En is er een beter onderwerp dan Jezus? Hij is het middelpunt van alles wat zuiver is. Als je je op Hem richt, roep je zijn hulp in.
  Dus: richt je op Jezus, zodra een verkeerde gedachte je overvalt. En zoals Hij er voor anderen geweest is - zo zal Hij er ook voor jou zijn.
  Gebed:
  O God, help me mijn gedachten direct op U te richten, wanneer ik me bevind in het heetst van een innerlijke strijd. Leer mij ontdekken dat dingen die buiten U om zo verleidelijk lijken, in uw aanwezigheid verachtelijk blijken te zijn. Dat bid ik U in Jezus' naam. Amen.
  Bijbelgedeelten om over na te denken:
  1. Christus' dood aan het kruis heeft te maken met genezing. Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken erd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. (Mat. 8:16-17)
  2. God wil en kan ons genezen. ...Ik, de HERE, ben uw Heelmeester. (Ex. 15:26)
  3. Heb je dit al gedaan? Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. (Jak. 5:14)
  4. Je zult misschien niet altijd genezen, maar je mag rekenen op Gods kracht. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. (Jes. 40:29)
  5. Nog een belofte van de kracht die God geeft. Geducht zijt Gij, o God, uit uw heiligdom; Hij, Israels God, verleent sterkte en volheid van kracht aan zijn volk. Geprezen zij God! (Ps. 68:36)
  6. Zijn genade is ons genoeg. En Hij heeft mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. (2 Kor. 12:9)
  7. Hij is met ons. Vrees niet, want ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. (Jes. 41:10)
  8. Gebruik de troost die God je geeft om anderen te troosten. ...die ons troost in al onze druk, zodat wij hen , die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. (2 Kor. 1:4)
   
  Bronvermelding:
   
  Het boekje: Bemoedigingen uit de bijbel voor als het leven moeilijk is. Auteur: Selwyn Hughes
   
  Reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl