Toevluchtsoord
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
  Laatste artikelen

  God kent jou!

   

   

  Ben jij die mens, die

  verlangend een omarming

  van iemand verwacht?

  Voelt het zo eenzaam met

  zoveel mensen om je heen,

  die horen maar niets zeggen

  en kijken maar niets zien?

   

  Is er iemand

  die jou kan vinden?

   

  Je hart is gebroken en

  duisternis ligt als een

  deken van pijn over de 

  fundamenten van je bestaan.

  En je hebt maar één gedachte:

  ik verberg het maar, want

  niemand hoeft het te zien. 

   

  Niemand?

   

  Is hier iemand

  die mij vinden kan?

   

  Je loopt door een nacht met

  een mantel van verdriet,

  zwaar drukkend 

  op je schouders,

  en al je hoop is uitgewist 

  je vraagt vertwijfeld:

  Wie ben ik

  Wie - ben - ik?

   

  Is daar iemand

  Die mij hóren kan?

   

  Bestaat er een muur die

  voor Hem te sterk is?

  Ken jij een zee die

  voor Hem te groot is?

  Is er een put zo diep

  dat Hij jou niet ziet zitten?

   

  Er is Iemand die je ziet,

  Die alles van je weet,

  en Die je beter kent

  dan dat je jezelf kent!

   

  Mijn Kind:

  Er is geen nacht 

  zo duister

  of er zal Licht schijnen 

  En… je zult 

  een Gezicht

  van Liefde zien!

   

  Je liefhebbende Vader.

  Reacties

  Deze brief is speciaal voor .......... jou !

   

  ‘Ik ben de weg de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader’

  Johannes 14:6

   

  Ik schrijf deze brief, omdat jij de moeite waard bent.

  Ik zag je gisteren nog toen je met je vrienden praatte. Ik heb de hele dag gewacht want Ik hoopte dat je ook met Mij wil praten. Soms zie je er zo verdrietig uit, zo alleen…

  Dat doet Mij pijn, want Ik weet hoe jij je voelt. In de tijd dat Ik op aarde was, heb Ik het moeilijker gehad als jij het ooit zult hebben.

   

  Tweeduizend jaar geleden heb Ik voor jou gekozen. Ik heb voor je gekozen omdat je belangrijk voor Mij bent. Zo belangrijk dat Ik de prijs heb betaald voor jouw fouten en tekortkomingen, toen Ik daar aan het kruis hing tussen hemel en aarde.

  Ik was door God verlaten, zodat jij weer bij Hem kunt komen. Ik heb Mijn leven gegeven om jou te kunnen redden. Na drie dagen ben Ik weer opgestaan en heb Ik de dood overwonnen, zodat jij eeuwig leven kunt krijgen.

   

  Ik weet dat tweeduizend jaar een lange tijd is en Ik kan me goed voorstellen dat het moeilijk is om te geloven wat Ik voor jou heb gedaan. Toch is het zo en dat probeer Ik je te vertellen door wat je om je heen ziet. In de blauwe lucht en het groene gras. Dat probeer Ik je te vertellen als Ik je omhels met warme zonnestralen.

   

  Roep Me … Praat alsjeblieft met Me … Vertel Me waarmee je zit.

  Ik kan je echt helpen!

   

  Als je voor Mij kiest, kun je eeuwig leven krijgen. Een leven zoals het leven bedoeld is, zonder fouten en tekortkomingen.

  Neem Mij aan als Koning van je hart en Ik zal je Mijn liefde geven. Ik zal je zoveel liefde geven dat je het kan uitdelen aan anderen. Ik zal je troosten als je verdriet hebt en je hart laten zingen als je blij bent.

   

  Kies voor Mij.

  Ik heb allang voor jou gekozen.

   

  Jouw vriend Jezus

   

  ‘Mijn vrede laat Ik bij u achter. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees nooit meer bang of ongerust’

  Johannes 14:27

   

  Bron: Actie GLOEILAMP

   

  Reacties
   
  Als God ver weg lijkt
   
  Soms gaan zelfs volwassen christenen, die de Heer al vele jaren hebben gevolgd, door perioden heen waarin God ver weg lijkt. Globaal genomen zijn hiervoor drie mogelijke oorzaken.
   
  Ten eerste kan het plobleem een puur lichamelijke oorzaak hebben. Wat ons lichamelijk overkomt, kan geestelijk gezien een groot effect op ons hebben. Ziekte, virusinfecties, stress, vermoeidheid (of andere lichamelijke toestanden) kunnen onze gemoedsstemming zozeer aantasten dat we ons geestelijk uitgeput voelen, terwijl het werkelijke probleem een zwakke lichamelijke conditie is. Daarom zorgde God ervoor dat Elia een periode van rust en herstel kreeg, voordat Hij ging werken aan zijn teneergeslagen geest (zie 1 Koningen 19).
   
  Ten tweede kan God ver weg lijken, doordat je een zonde hebt begaan waarvan je je niet hebt bekeerd. God heeft ons in geestelijk opzicht zo gemaakt dat we schuldig voelen wanneer we zondigen. Dit schuldgevoel (in tegenstelling tot het valse schuldgevoel dat we soms kunnen hebben)is God's 'methode' om onze aandacht te trekken.
  In deze situatie is bekering de enige weg terug.
  Let wel: bekering is meer dan ergens spijt van hebben. Het betekent dat je er zoveel spijt van hebt, dat je met die zonde breekt. Wanneer we ons hebben bekeerd, kunnen we er zeker van zijn dat onze relatie met God wordt hersteld. De derde - en verreweg meest voorkomende - oorzaak waardoor God ver weg kan lijken, schuilt in het feit dat we niet de tijd nemen om onze relatie met Hem te onderhouden.
   
  Als we niet regelmatig de tijd nemen om in het gebed met God te preken en naar Hem te luisteren door het lezen van Zijn woord, hoeft het ons niet te verbazen dat de relatie tussen Hem en ons begint te verslechteren.
  Iemand formuleerde het eens zo. 'Als God ver weg lijkt - wie is er dan weggegaan?'
  God gaat nooit bij ons vandaan - wij gaan bij Hem vandaan.
  Gebed:
  Mijn Vader en mijn God, dank U dat U mij eraan herinnert dat ik mijn relatie met u nooit als vanzelfsprekend moet beschouwen, maar dat ik die voortdurend moet onderhouden. En als daarvoor bekering nodig is, help me dan om die stap te doen - zonder uitstel; in Jezus' naam. Amen.
  Bijbelteksten om over na te denken:
  1. Stuur je gedachten in de juiste richting. Voorts broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. (Fil. 4:8)
  2. God zegt tegen elke verzoeking/ 'Tot hiertoe en niet verder.' Gij hebt geen bovenmenselijke verzoekingen te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. (1 Kor. 10:13)
  3. Het woord in ons hart - een hulpmiddel tegen kwaad. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik berg uw woord ub mijn hart, opdat ik tegen U niet zondig. (Ps. 119:9-11)
  4. Doe de wapenuitrusting Gods aan en voel het verschil. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. (Ef. 6:11)
  5. Gods kracht - een absolute zekerheid.
  En Hij heeft to mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. (2 Kor. 12:9)
  6. Een driedelig voorschrift. Onderwerpt u dus aan God, mar biedt weerstand an de duivel, en hij zal van u vlieden aangezien? (Jak. 4:7-8)
  7. Bewaar je oog voor wat je ziet. Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien? (Job 31:1)
  8. Je verstand werkt beter, als het gevuld is met het Woord van God. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (Rom. 12:2)
   
  Bronvermelding:
  Het boekje: Bemoedigingen uit de bijbel voor als het leven moeilijk is.
   
  Auteur: Selwyn Hughes
  Reacties

   

  Ik ben de goede Herder,

  en Ik geef wat jullie nodig hebben.

  Rust met Mij, in een groene weide,

  Wandel met Mij, langs kabbelende beekjes.

  Ik geef je blijdschap vanuit je hart,

  Ik leid je op Mijn rechtvaardige weg,

  tot eer van mijn Naam.

   

  Als jullie door een donker dal lopen,

  wees niet bang, want Ik ben heel dicht bij jullie.

  Ik bewaak en wandel de hele weg mee.

  Ik geef je blijdschap vanuit je hart,

  Ik leid je op Mijn rechtvaardige weg,

  tot eer van mijn Naam.

  Ik geef je te eten, zelfs waar je vijanden bij zijn.

  Ik ga met je om als een belangrijke gast.

  Ik zegen jou overvloedig.

  Mijn goedheid, liefde en trouw omringen jullie, 

  een heel leven lang.

  En daarna...?

  Daarna mag je voor eeuwig bij Mij wonen in Mijn Huis.

  Allemaal.

   

  n.a.v. psalm 23

   

  Reacties

   

  Ik Hou Van Jou!

  Ik heb mijn eigen bloed voor jou vergoten om je rein te maken. Je bent nieuw, geloof dat dat waar is! Je bent lieflijk in Mijn ogen en Ik schiep je zoals je bent. Bekritiseer jezelf niet en raak niet ontmoedigd, omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen. Dit leidt enkel tot frustratie.
  Ik wil dat je Mij vertrouwt, iedere dag weer, stap voor stap. En wees vrij, wees jezelf! Sta niet toe dat andere mensen je opjagen. Ik zal je leiden als je het Mij toestaat. Wees je Mijn aanwezigheid bewust. Ik geef geduld, vreugde en vrede. Verwacht de antwoorden van Mij. Ik ben je Herder en Ik zal je leiden. Volg Mij alleen.
  Wees niet bezorgd over je zelf, je bent Mijn verantwoordelijkheid. Ik zal je veranderen zonder dat je het eigenlijk door hebt. Heb je zelf lief en heb anderen lief, omdat Ik je liefheb. Wees niet op je zelf gericht, wees op Mij gericht! Ik leid, Ik verander, maar niet wanneer je het zelf probeert. Want Ik wil jouw krachtsinspanningen niet bevechten.
  Je bent van Mij.
  Geef Mij vreugde je gelijkvormig aan Christus te maken. Je enige opdracht is op Mij gericht te zijn en op Mij alleen! Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde. Ik wil de vrijheid om je vrijuit lief te kunnen hebben! Houd er mee op in eigen kracht te willen doen, wat Ik in jou wil doen!
  Mijn wil is volmaakt, Mijn liefde is voldoende. Ik zal in al jouw behoefte voorzien, want Ik heb je lief!


  Je Hemelse Vader

  Reacties

   

   

  Voel je je eenzaam?


  Denk je dat je er alleen voor staat?

  Dat je alles alleen moet doen?
  Je bent niet alleen!

  Ook al voel je je eenzaam:

  er staat Iemand naast je.

  God staat naast je

  Hij kijkt met je mee.

  En ziet je gezicht.

  Je uitdrukking.

  Hij ziet je gedachten.

  Hij hoort de woorden die je spreekt.

  Hij kent je gevoelens.
  Hij kent je beter dan jij jezelf kent!

  Jezus is er voor je!

  Hij weet wat je bezighoudt
  De dorre vlakten waar je doorgaat.

  En Hij trekt je erdoorheen.

  Naar het eind van die donkere tunnel.

  Naar een stralend Licht.

  Jezus is dat Licht.

  Hij is je zon!

  Hij straalt je toe.

  Hij doorkrengt je lichaam en geest met Licht Helder allesverlichtend Licht


  Hij maakt je los van je eenzaamheid.


  Ik ben vlakbij je!


  Hij zegt: ik ben er voor je.

  Ik ben je Licht in je leven.

  Alles is ondergeschikt aan Mij

  Ik wil je helpen.

  Ik wil je beschermen.

  Ik wil je verlossen.
  Laat het maar los.

  Ik zal je dragen

  Ik sterk je

  Ik ondersteun je

  Ik troost je

  Ik bescherm je

  Ik ben vlakbij je.


  Wil je Mij toelaten?

  Je rots in de branding

  . Je koele bron van water.

  Voor eeuwig en altijd.


  Wil jij Mij toelaten?

   

  Jezus, Jouw Redder


  bron: Openhands
   

  Reacties
   
   
   
  Ata Tzuri (You Are My Rock)
  Psalm 23

  Ata tzuri (You are my rock)
  Vi'yeshuati (and my salvation)
  Ata hu shir levavi (You are the song of my heart)
  You are my rock
  You are my strength
  You are the song of my heart
  Though I walk through
  the valley of the shadow of death
  I will fear no evil, for You are with me
  Goodness and mercy shall follow me
  And I will dwell in the house of the Lord forever
  Gam ki elech (though I walk)
  B'gei tzalmavet , (in the valley of thre shadow of death)
  Lo irah rah (I will fear no evil)
  Ki Ata imadi (for You are with me)
  Chesed v'tov yirdafuni (mercy and goodness shall follow me)
  V'eshev b'veit Adonai l'olam (And I will dwell in the house of the Lord forever)

  Words & Music by Karen Davis
  Vertal
   
  Ata tzuri (U bent mijn rots)
  Vi'yeshuati (en mijn redding)
  Ata HU shir levavi (U bent het lied van mijn hart)
  U bent mijn rots
  U bent mijn kracht
  U bent het lied van mijn hart
  Al ga ik door het dal van de schaduw van de dood
  Ik zal geen kwaad vrezen, want Gij zijt bij mij
  Goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
  En ik zal wonen in het huis van de Heer voor altijd
  Gam ki elech (al ga ik) B'gei tzalmavet,
  (in de vallei van thre schaduw van de dood)
  Lo Irah rah (ik vrees geen kwaad)
  Ki Ata imadi (want Gij zijt bij mij)
  Chesed v'tov yirdafuni (genade en goedheid zullen mij volgen)
  V'eshev b'veit Adonai l'olam (En ik zal wonen in het huis van de Heer voor altijd)
   
   
  Words & Music door Karen Davis
   
  Lees meer...
   
   
   
  Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
  Waar komt mijn hulp vandaan
  U bent mijn hulp Heer
  Door wie de hemel en aan de zij ontsta
  Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
  Waar komt mijn hulp vandaan
  U bent mijn hulp Heer
  Door wie de hemel, en aan de zij ontsta

  Ik heb u nodig, God
  Want U bent al mijn hoop
  U bent mijn kracht en lief
  Dus ik vertrouw op U
  Dat U mij redden zult
  Geef mij U leven, Heer

  Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
  Waar komt mijn hulp vandaan
  U bent mijn hulp Heer
  Door wie de hemel en aan de zij ontsta

  Ik heb u nodig God, want u bent al mijn hoop
  U bent mijn kracht, mijn lief
  Dus ik vertouw op U
  Dat U mij redden zult
  Geef mij u leven, Heer

  Ik heb u nodig God, want U bent al mijn hoop
  U bent mijn kracht, mijn lief
  Dus ik vertrouw op U
  Dat U mij redden zult
  Geef mij U leven, Heer

  Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
  Waar komt mijn hulp vandaan?
  Opw.451
   
   


  Lees meer...
   
   
   
   
  God wijst mij een weg
  als ik zelf geen uitkomst zie.
  Langs wegen die geen mens bedenkt,
  maakt Hij mij Zijn wil bekend.
  Hij geeft elke dag
  nieuwe liefde, nieuwe kracht.
  Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
  wijst Hij mij de weg.

  Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij.
  Hij toont mij een rivier in de woestijn.
  Alles zal ooit vergaan
  maar Zijn liefde blijft bestaan
  en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
   
  Opw.429
   
   

  Lees meer...
   
   
   
   
  God redt uit alle nood
   
   
   
  1 Looft de HERE, want Hij is goed,
  want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
  2 Dat de verlosten des HEREN zo spreken,
  die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost
  3 en uit de landen heeft verzameld,
  van het oosten en van het westen,
  van het noorden en van de zee.
   
   
  4 Er waren er, die dwaalden in de woestijn, op een eenzame weg,
  een stad ter woning vonden zij niet;
  5 hongerig waren zij, ja dorstig,
  hun ziel versmachtte in hen.
  6 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
  en Hij redde hen uit hun angsten;
  7 Hij deed hen treden op een effen weg
  om te gaan naar een stad ter woning.
  8 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
  en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
  9 omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
  en de hongerende ziel met het goede vervuld.
   
   
  10 Er waren er, die in donkerheid en diepe duisternis zaten,
  gebonden in ellende en ijzer.
  11 Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd
  en de raad des Allerhoogsten versmaad,
  12 had Hij hun hart door moeite vernederd;
  zij struikelden, en er was geen helper.
  13 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
  en Hij verloste hen uit hun angsten;
  14 Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis
  en verscheurde hun banden.
  15 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
  en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
  16 omdat Hij koperen deuren heeft verbroken
  en ijzeren grendels verbrijzeld.
   
   
  17 Er waren dwazen, die wegens hun zondige wandel
  en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden;
  18 hun ziel gruwde van elke spijze,
  zij waren de poorten des doods nabij.
  19 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
  en Hij verloste hen uit hun angsten;
  20 Hij zond zijn woord, Hij genas hen
  en deed hen aan de groeve ontkomen.
  21 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
  en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
  22 dat zij lofoffers offeren
  en zijn werken met gejubel vertellen.
   
   
  23 Er waren er, die met schepen de zee bevoeren,
  die handel dreven op de grote wateren.
  24 Zij zagen de werken des HEREN
  en zijn wonderen in de diepte.
  25 Hij sprak en deed een stormwind opsteken,
  die haar golven omhoog hief;
  26 zij rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten,
  hun ziel verging van ellende;
  27 zij tuimelden en wankelden als een beschonkene,
  al hun wijsheid werd verslonden.
  28 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
  en Hij voerde hen uit hun angsten;
  29 Hij maakte de storm tot een zacht suizen,
  zodat de golven stil werden.
  30 Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen,
  en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte.
  31 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
  en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
  32 dat zij Hem verhogen in de gemeente des volks,
  en Hem loven in de raad der oudsten.
   
   
  33 Hij maakt stromen tot een woestijn
  en waterbronnen tot een dorstig land;
  34 vruchtbaar land tot zoute grond
  wegens de boosheid van wie daar wonen;
  35 Hij maakt de woestijn tot een waterpoel
  en dorstige grond tot waterbronnen.
  36 Hongerigen doet Hij daar wonen,
  zij stichten er een stad ter woning,
  37 zij bezaaien akkers en planten wijngaarden,
  die vrucht als opbrengst opleveren.
  38 Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden,
  en hun vee laat Hij niet verminderen.
  39 Dan verminderen zij en zinken weg
  door de druk van rampspoed en kommer.
  40 Over de edelen giet Hij schande uit,
  Hij doet hen ronddolen in ongebaande wildernis.
  41 Maar de arme beschermt Hij tegen verdrukking
  en maakt geslachten talrijk als een kudde.
  42 De oprechten zien het en verheugen zich,
  alle onrecht sluit de mond.
  43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen,
  laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN.
   
   

  Lees meer...
   
   
  Vertrouwen op God leer je in de storm
   

  Vertrouwen op God leer je in de storm
  "Opa, ik wil naar huis. Ik heb Jezus gezien"

  Leren te vertrouwen op God doen we in de storm, in moeilijke tijden. Deze boodschap wil David Wilkerson aan ons overdragen. Nadat God ons door de Rode Zee heeft geleid kunnen we Hem loven en prijzen vanwege zijn liefde en trouw.

  "Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land en het water spleet." (Exodus 14:21)

  "Op dit cruciale moment wilde God dat het Israëlische volk vertrouwden dat ze veilig aan de andere kant van de zee zouden belanden. Simpel gezegd, God wilde dat zijn volk een geloof heeft dat verklaard: 'Hij die dit wonder begon zal het ook afmaken. Hij heeft ons al eerder zijn trouw aan ons bewezen'.

  Angst zonder reden
  Als we terugkijken zien we dat al onze angsten niet nodig zijn geweest. We hadden niet bang hoeven zijn toen de Egyptenaren zagen komen. God is een bovennatuurlijke muur dat ons tegen hen beschermd. De hele tijd is God voor ons een verhelderend licht, terwijl onze vijanden zijn verblind door de duisternis. Ook wij zijn zonder reden bang geweest, terwijl God in al die tijd de weg voor ons vrij maakte om te kunnen ontsnappen.

  We zien nu dat God alleen het goede met ons voor ogen heeft. We hebben zijn macht en glorie gezien. En nu zijn we vastbesloten niet meer in angst te leven. Het maakt niet uit als deze muren van water instorten. Leven of sterven, wij zijn van de Heer.

  Een echte gelovige is niet iemand die danst nadat de overwinning is behaald. Dat is wat de Israëlieten deden. Toen God de Rode Zee spleet en het volk veilig aan land kwam, gingen ze zingen en dansen, God prijzen om zijn grootheid. Maar drie dagen later waren deze zelfde mensen bitter tegen God.

  Storm
  Een echte gelovige is iemand die heeft geleerd God in de storm te vertrouwen. Deze persoon aanbidt Hem niet alleen met woorden, maar in zijn manier van leven. Zijn vertrouwen in God is onwankelbaar. Hij is niet bang voor de toekomst, omdat hij niet meer bang is om te moeten sterven.

  Gwen en ik zagen dit onwankelbare geloof in onze 12-jarige kleindochter Tiffany. Zittend op haar bed in de laatste fase van haar leven zagen we een vrede dat alle verstand te boven ging. Ze zei: "Opa, ik wil naar huis. Ik heb Jezus gezien en vertelde me dat hij mij boven wilde hebben. Ik wil niet meer hier zijn." Tifany is alle angst voor de dood kwijtgeraakt.

  Vertrouwen
  Dat is de rust die God zijn volk wil geven. Het is een vertrouwen zoals dat van Paulus en Tiffany. Ik bid dat iedereen dit kan zeggen midden in de storm: "Ja, de economie stort in. Ja, ik kan nog steeds worden geconfronteerd met donkere en stormachtige periodes. Maar God is trouw aan mij, ongeacht wat er gebeurd. Ik zal rusten in zijn liefde voor mij."
  Jeffrey Schipper |
  Lees meer...
  Fantasy Woman
   
   
  Alleen maar toch niet alleen.
  Want Jezus is bij mij.
   
   
   
   
  Lees meer...

  Mijn Jezus, mijn Redder

  Mijn Jezus, mijn Redder,
  Heer, er is niemand als U.
  Laat elk moment, al wat ik denk,
  vol zijn van Uw liefde, Heer.

  Mijn schuilplaats, mijn trooster,
  veilige toren van kracht,
  adem en stem, al wat ik ben,
  brengen U voortdurend eer.

  Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
  Zing van de Koning en Zijn heerschappij.
  Bergen aanbidden, de zee juicht mee
  bij het horen van Uw Naam.

  U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
  mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
  Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

  Oorsp. titel: Shout to the Lord.
  Tekst & muziek: D. Zschech.

  Lees meer...
   
   
   
   
  Jezus, schuilplaats en schild.

  Jezus, Heiland, mijn Verlosser,

  laat mij schuilen aan uw hart.
  Stormen woeden,
  watervloeden maken hart en ziel benard.

  U alleen bent mijn vertrouwen,
  U mijn schuilplaats en mijn schild.
  Het erbarmen
  in uw armen heeft mijn angstig hart gestild.

  Door uw lijden is verzoening
  voor mij, zondaar, aangebracht,
  En geen zonde
  wordt gevonden, want U hebt het werk volbracht.

  Ik mag in uw liefde rusten.
  Geef mij, dat ik nooit vergeet,
  dat de zegen
  is verkregen door wat U aan `t kruishout deed.
   
  J.Ph.Buddingh
   

   

  Lees meer...
  Gothic Fantasy
   
   
   
  Jezus, ik wil heel dicht bij u komen

  Jezus
  ik wil heel dicht bij u komen
  in uw nabijheid kunt zijn
  zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
  u maakt mij heilig en rein

  in de schuilplaats van de aller hoogste
  blijf ik onder uw vleugels o heer
  uw schaduw beschermt mij
  uw troon is mijn toevlucht
  u bent mijn leven mijn heer

  Jezus
  ik wil heel dicht bij u komen
  in uw nabijheid kunt zijn
  zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
  u maakt mij heilig en rein

  in de schuilplaats van de aller hoogste
  blijf ik onder uw vleugels o heer
  uw schaduw beschermt mij
  uw troon is mijn toevlucht
  u bent mijn leven mijn heer

  in de schuilplaats van de aller hoogste
  blijf ik onder uw vleugels o heer
  uw schaduw beschermt mij
  uw troon is mijn toevlucht
  u bent mijn leven mijn heer

  uw schaduw beschermt mij
  uw troon is mijn toevlucht
  u bent mijn leven mijn heer
   
  Opwekking 502
   

  Lees meer...
   
   
   
  WAARLIJK, MIJN ZIEL

  Waarlijk, mijn ziel
  keert zich stil tot God,
  van Hem is mijn heil.
  Hij is mijn Rots, mijn Burcht,
  ik zal niet wankelen.

  Waarlijk, mijn ziel
  keert zich stil tot God.
  Ik verwacht het van Hem,
  mijn schuilplaats is in mijn God.
  Ik heb U lief, mijn Redder,
  en ik vertrouw op U.
  Mijn handen hef ik naar het heiligdom,
  zo prijs ik U, mijn leven lang.

  Waarlijk, mijn ziel
  keert zich stil tot God,
  op Hem rust mijn heil,
  mijn schuilplaats is in mijn Heer.
   
  Opw.190
   

  Lees meer...
   
  Schuilen bij God
   
  God kent je verdriet
   
   
  God kent je verdriet

  God voelt met ons mee en elke traan die we huilen uit bitter verdriet, huilt Hij met ons mee. Bovendien voelt Hij zelfs de pijn die diep in ons hart verborgen ligt en waar we zelf nauwelijks of niet bij kunnen komen!

  Jezus, die vanwege zijn verblijf op aarde alles weet over pijn lijden, voelt mee met ons.

  "Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde." (Hebreeën 4:15, NBV2004

  Dat is een grote bemoediging voor wie worstelt met een diep verdriet of ernstige lichamelijke pijn.

  Schuilen

  Wie zijn toevlucht bij God heeft gezocht mag bij Hem schuilen. Niet eventjes maar zolang het nodig is om je pijn en verdriet te verwerken. De pijn van de beproeving kan zoveel lichter worden als je schuilt bij God. De uitdrukking 'gedeelde smart is halve smart' is daarbij nadrukkelijk van toepassing. En dat scheelt een heel stuk.

  "O what needless pain we bear
  just because we do not carry
  everything to God in prayer."
  (uit een bekend lied van Ira D. Sankey, 1840-1908)

  Vooral in de Psalmen vind je heel veel troostrijke uitspraken over het schuilen bij God als je het niet meer ziet zitten. Bijvoorbeeld:

  "Schuilen doe ik bij de HEER ... Wat kan een rechtvaardige anders doen, als de grond onder alles wegzinkt?" (Psalm 11:1,3, NBV2004)

  "... Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen." (Psalm 18:31, NBG1951)

  Zo'n schild is nodig om de pijlen van ontmoediging, twijfel en vrees tegen te houden. Vergeet niet dat deze pijlen van de satan komen die je moeilijkheden wil vergroten door je allerlei negatieve gedachten aan te reiken (Efeziërs 6:16).

  Door die troostvolle woorden weet je dat je niet de enige bent en dat er VOOR jou talloze gelovigen bij Hem geschuild hebben en daar troost, rust, kracht en hoop hebben gezocht EN gevonden...

  Troost vinden bij God

  De Bijbel daagt je uit om je troost te zoeken bij God als je beproefd wordt of lijden moet doorstaan:

  "...Hij is een schild, voor allen die bij Hem schuilen." (Psalm 18:31, NBG1951)

  "Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt." (Psalm 34:9, NBV2004)

  God is je Goede Herder, niet alleen als het goed gaat maar ook in het donkere dal vol doodsgevaar en wanhoop:

  "Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed." (Psalm 23:4, NBV2004)

  Kort nadat mijn vrouw plotseling was overleden, waarover ik hiervoor al iets schreef, stond ik naar haar foto te kijken. Ik zei zoiets als: "ja, jij bent nu bij de Heer." Plotseling schoot een gedachte als een flits door me heen: "Maar de Heer is net zo dicht bij mij als bij haar." Ineens opende God mijn ogen voor een werkelijkheid waarvan ik me daarvoor niet bewust was: God is net zo dicht bij mij als bij de hemelbewoners. Het enige verschil is dat zij Hem wel kunnen zien en ik niet. Gods nabijheid is dezelfde. Deze gedachte gaf me erg veel bemoediging. Sinds die tijd heb ik nooit meer gezegd dat zij 'bij de Heer' was zoals ik eerder wel deed, eenvoudigweg omdat ik door Gods genade even dicht bij de Heer ben...

  Mensen die zwaar beproefd worden kunnen wel eens verlangen naar het einde van hun leven, om dan 'bij de Heer' te zijn. Bedenk dan ook dat je hier even dicht bij de Heer bent als later in de hemel of op de Nieuwe Aarde. Als je die troost kunt oppakken heb je een krachtige bemoediging van God ontvangen waar je wat aan hebt!

  Vrede vinden bij God

  God biedt lang niet altijd een pasklare oplossing voor de nood van een beproefde gelovige. Wel heeft God vrede in de aanbieding voor ieder die het van Hem wil aannemen. Hoe werkt dat aannemen? Er is vrede in je hart als je gevoelens beheerst worden door je verstand dat zich richt op de waarheid van Gods Woord en het oog gericht houdt op Jezus. Vrede betekent niet: afwezigheid van gevaar, maar leven in het besef van Gods aanwezigheid. Dat is geloofsvertrouwen. Dat is de vrucht van het nieuwe leven.

  Er werd eens een wedstrijd uitgeschreven aan schilders. De opdracht was een schilderij te maken over het onderwerp 'vrede'. De meeste deelnemers maakten een voorstelling van een vredig landschap of andere plezierige taferelen. De winnende inzending was een afbeelding van een vreselijk noodweer met regen, storm en bliksemschichten. Te midden van al dat geweld zat een klein vogeltje, veilig schuilend in een nest onder de vleugels van zijn moeder. Moet ik het nog uitleggen?

  Voor tijden van nood is de belangrijkste boodschap: schuil bij God, want daar vind je vrede.

  Kracht vinden bij God

  We hebben de belofte uit de Bijbel dat beproevingen nooit te zwaar voor ons zijn.

  "U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan." (1 Korintiërs 10:13, NBV2004)

  Die uitweg kan in veel verschillende vormen naar je toe komen: in de eerste plaats als een geestelijke uitweg die tot God leidt en in sommige gevallen ook een fysieke oplossing van je problemen en moeiten. Ga niet wanhopig bidden dat God de beproeving wegneemt, maar richt je oog op Jezus die je oplossing IS. Als het erop aankomt is er niets, geen enkele levensomstandigheid die je kan scheiden van de liefde van Jezus (Romeinen 8:38-39). Het voelt misschien niet zo, maar het IS wel zo. Denk er steeds aan dat je gevoelens onder beproevingen erg onbetrouwbaar zijn: Accepteer die belofte van God als een onwankelbare waarheid.

  Hoop krijgen bij God

  Het belangrijkste van het schuilen bij God is dat je wanhoop plaats maakt voor hoop, en je zwakheid plaats maakt voor kracht. Dat is het resultaat van Gods hulp, die in werking gezet wordt door geloof. Door het geloof keert je verstand zich tot de beloften van zijn Woord en geeft je wil niet toe aan de stem van je beschadigde gevoel. David beschreef het zo:

  "... Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte, o HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder." (Psalm 18:2-3, NBG1951)

  "Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel." (Psalm 138:3, HSV2010)

  Schuilen is iets wat je tijdelijk doet wanneer je in een crisis terechtkomt. Je mag net zo lang bij je hemelse Vader schuilen tot het verwerkingsproces voorbij is. Maar weet wel dat schuilen bij God iets tijdelijk is, want aan elk gezond verwerkingsproces KOMT een einde.

  Waar is God?

  Misschien heb je je zelf wel eens afgevraagd: waar was God toen dat erge gebeurde, dat je leven zo totaal overhoop gehaald heeft? Het antwoord is: God was op de troon, waar Hij ook was toen Jezus aan het kruis stierf. Met heel zijn wezen is God bij je leven betrokken, vooral als je door een moeilijke tijd gaat:

  GodsaspectGods betrokkenheid met je leven
  wijsheid God weet wat op termijn het beste voor je is; beproevingen kunnen daarin een positieve rol spelen.
  vriendelijkheid God is bij je voelt alle pijn en moeite met je mee. Hij is elk moment van de dag bij je.
  kracht God blijft de eindregie van je leven in handen houden. Hij geeft kracht voor elke uitdaging in je leven.
  zorgzaamheid God geeft alle ondersteuning die je nodig hebt om er bovenop te komen
   
   
  Gothic

   
  Lees meer...
   
   
   
   
   

  Ik heb mijn ogen op naar de bergen:
  vanwaar zal mijn hulp komen?
  Mijn hulp is van de Here,
  die hemel en aarde gemaakt heeft.
  De Here is mijn beschermer;
  zoals mijn schaduw mij nooit verlaat,
  blijft ook Hij altijd bij mij. (1) 

  Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen,
  want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem.
  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
  mijn God, op wie ik vertrouw. (2)

  Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot u,
  want u geeft mij rust. Ik neem uw op mij en leer van u,
  want u bent zachtmoedig en nederig van hart,
  en ik zal rust vinden voor mijn ziel. (3)

  U hebt mij immers altijd beschermd; bj u schuilde ik tegen de vijand.
  Laat mij toch altijd in uw huis mogen blijven.
  laat mij bij u morgen schuilen,
  veilig onder uw vleugels. (4)
   
   
   
   
  1. Psalm 121:1-2
  2. Psalm 91:1-2
  3. Mattheus 11:28-30
  4. Psalm 61:3-4
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

  - Matthéüs 11:28-30

   

  Als jij zegt: 'Ik ben moe…'

  ..zegt God tegen jou: 'Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.'
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
   
   
   
   
  Jezus
  ik wil heel dicht bij u komen
  in uw nabijheid kunt zijn
  zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
  u maakt mij heilig en rein

  in de schuilplaats van de aller hoogste
  blijf ik onder uw vleugels o heer
  uw schaduw beschermt mij
  uw troon is mijn toevlucht
  u bent mijn leven mijn heer

  Jezus
  ik wil heel dicht bij u komen
  in uw nabijheid kunt zijn
  zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
  u maakt mij heilig en rein

  in de schuilplaats van de Allerhoogste
  blijf ik onder uw vleugels o heer
  Uw schaduw beschermt mij
  Uw troon is mijn toevlucht
  U bent mijn leven mijn heer

  in de schuilplaats van de aller hoogste
  blijf ik onder uw vleugels o heer
  Uw schaduw beschermt mij
  Uw troon is mijn toevlucht
  U bent mijn leven mijn heer

  Uw schaduw beschermt mij
  Uw troon is mijn toevlucht
  U bent mijn leven mijn heer
   
   
  Opwekking 502
   
   
   
   
  Lees meer...
   
   
   
   
  Een veilig gevoel is heel wat waard
  Veel mensen zijn onrustig en bang
  En leven onder voortdurende dwang
  Zijn bevreesd wat hun wedervaart.

  Veilig kunnen we zijn bij Jezus, onze Heer
  Hij geeft ons rust en vrede in ons hart
  Ook al zijn we van binnen nog zo verward
  Op Hem mogen we vertrouwen, steeds weer.

  Veilig zullen we zijn aan Jezus hart
  Altijd in alle situaties van ons leven
  Zal Hij ons zijn liefde willen geven
  Hij leidt ons veilig en heelt onze smart.

  Veilig zijn wij in Jezus armen
  Met Hem zijn wij nooit alleen
  Hij blijft altijd om ons heen
  Hij wil zich over ons erbarmen.

  Fedde Nicolai 
   
   
   
   
  Lees meer...
   
   
   
  Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet.
  U bent de bron van hoop die in ons leeft.
  Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid die overwint.
  U bent een bron van licht die in ons leeft.

  U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.
  U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
  U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
  U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
  Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
  Heer ik geloof!

  Jezus hoop van de volken.
  Jezus trooster in elk verdriet.
  U bent een bron van hoop die God ons geeft.
  Jezus licht in het duister.
  Jezus, waarheid die overwint.
  U bent een bron van licht die in ons leeft.

  U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.
  U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
  U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
  U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
  Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
  Heer ik geloof!

  Heer ik geloof… (4x)

  U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.
  U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
  U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
  U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
  Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
  Heer ik geloof!

  U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
  U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
  U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
  Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
  Heer ik geloof!

  Jezus hoop van de volken…(3x, vrouwen)
  Heer ik geloof… (3x, mannen)
   
   
  Opwekking
   
   
   
  Lees meer...
   
   
   
   
  Een levenslast zo zwaar als lood,
  is niet langer meer te dragen.
  Je schuifelt stilaan naar de dood,
  heeft het nog zin om God te vragen.

  Die zware last verteert je hoofd
  je denkvermogen aangetast.
  Je lichaam voelt aan als verdoofd,
  O God ontneem mij deze last.

  Kon ik maar in 't voorbij gaan,
  Zijn kleed heel even nipt aanraken.
  Ik zou ontlast zijn en voortaan,
  voor Hem mijn leven zinvol maken.

  Ik bidt tot Jezus om die kracht,
  mij aan te raken als Hij wil.
  Ik weet Hij heeft daarvoor de macht,
  maar't wachten maakt angstig stil.

  Ik schuil eerbiedig bij mijn Heer,
  Alleen kan ik de pijn niet aan.
  Voorbij komt Hij beslist een keer,
  zijn kin'ren laat Hij nimmer staan.
  Anton van der Haar

   
   
   
   
  Lees meer...

   

  Wees niet bevreesd 

   

  Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen,
  Wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt.
  Hier is Mijn hand, wees maar niet bang te vallen.
  Ik houd je vast, Mijn macht schiet nooit tekort.

  Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen,
  zodat het water tot de lippen komt.
  Want met een wenk doe Ik de winden zwijgen
  en zee en aarde liggen als verstomd.

  Wees niet bevreesd, wanneer je krachten minderen,
  want in jouw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht.
  Ik heb veel werk te doen, ook voor mijn zwakke kinderen.
  En alles kun je, als je mij verwacht.

  Wees niet bevreesd, want Ik zal voor je zorgen.
  Denk aan de lelien, de mussen die Ik voed.
  Ik ben de God van heden en van morgen,
  de God die leeft en die jou leven doet!

  (Nel Benschop)
   

    

   

   
   
   

  Lees meer...
   
   
   
   
  You are my hiding place,
  You always fill my heart
  With songs of deliverance,
  Whenever I am afraid
  I will trust in You.
  I will trust in You,
  Let the weak say I am strong
  In the strength of the Lord.
   
  U bent mijn schuilplaats Heer,
  U vult mijn hart steeds weer
  met een verlossingslied.
  Telkens als ik angstig ben,
  steun ik op U.
  Ik vertrouw op U.
  Als ik zwak ben, ben ik sterk
  in de kracht van mijn Heer.
   
  T&M: Michael Ledner
  © 1981 Maranatha Music / Universal Songs.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
   
   
   
   
   
  Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet.
  U bent de bron van hoop die in ons leeft.
  Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid die overwint.
  U bent een bron van licht die in ons leeft.

  U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.
  U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
  U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
  U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
  Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
  Heer ik geloof!

  Jezus hoop van de volken.
  Jezus trooster in elk verdriet.
  U bent een bron van hoop die God ons geeft.
  Jezus licht in het duister.
  Jezus, waarheid die overwint.
  U bent een bron van licht die in ons leeft.

  U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.
  U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
  U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
  U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
  Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
  Heer ik geloof!

  Heer ik geloof… (4x)

  U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.
  U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
  U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
  U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
  Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
  Heer ik geloof!

  U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
  U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
  U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
  Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
  Heer ik geloof!

  Jezus hoop van de volken…(3x, vrouwen)
  Heer ik geloof… (3x, mannen)
   
  Opwekking: Jezus hoop van de volken songtekst
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
   
   
   
   
   
  Er was een blinde man die aan de weg zat te bedelen. Hij had geld nodig om te eten. Op een gegeven moment hoorde deze man dat er plotseling veel mensen voorbij kwamen. Deze blinde man wiens naam was Bartimeüs, vroeg: ”Wat is dit?” Enkele mensen antwoorden: “JEZUS DE NAZOREEËR GAAT VOORBIJ !” Hij had misschien al veel over Jezus gehoord. Hij had mischien gehoord, dat als Jezus voorbij kwam er een wonder gebeurde. Daarom riep hij: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!” De mensen die vooraan liepen bestraften hem en zeiden: “Zwijg!” Maar Bartimeüs trok zich daar niets van aan en schreeuwde des te meer om Jezus. Gelukkig stond Jezus stil en vroeg hem: “Wat wilt gij dat Ik u doen zal?” De blinde zei: “Here, dat ik ziende worde!” Jezus genas hem en Hij zei: “Uw geloof heeft u behouden.”

  Lees dit verhaal in de Bijbel, in Lucas 18. Bent je net als Bartimeüs en heb je een nood? Bent je eenzaam, ziek, verslaafd, gebonden of innerlijk verward? Ben je de wanhoop nabij? Zie je het leven niet meer zitten? Zit je vast aan de zonde? Wat je nood ook is: roep om Jezus! Misschien zeg je: “Waar is Jezus?” Jezus Christus hoort OVERAL de roep van iemand die gered wil worden! De levende God heeft mij de opdracht gegeven om jou, ja jou, te vertellen van Jezus.
  TERWIJL JE LUISTERT NAAR DEZE BOODSCHAP IS HET DE HERE JEZUS DIE ALS HET WARE VOORBIJ KOMT. JEZUS KOMT NU VOORBIJ JOU. Jezus zegt: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen...” (Openbaring 3). Op dit moment klopt de Here bij jou aan de deur van je hart. Hij vraagt je nu: “Wil je gered worden? Mag Ik bij je binnenkomen?” Wat doet je nu? Wat zeg je? Roep je net als Bartimeüs de Here Jezus aan? De Bijbel zegt: “Al wie de Naam des Heren aanroept, behouden zal worden...” Roep NU om Jezus! Open NU de deur van je hart voor Jezus! NU komt Hij als het ware voorbij! NU is het nog de genadetijd. Er komt een dag dat het niet meer mogelijk is om gered te worden. Wanneer dat is? Wanneer Jezus terugkomt om Zijn kinderen te halen. Er komt een dag dat alle feesten op aarde ophouden. Er komt een dag dat het evangelie niet meer gepredikt hoeft te worden. Jezus komt op die grote dag om iedereen te halen die Hem hebben aangenomen in hun hart. Wat doe je NU, nu JEZUS VOORBIJ KOMT ? O, je zegt misschien: “Een andere keer kan ik Hem wel aannemen. Morgen kan ik het doen.” Morgen kan te laat zijn.
  De blinde Bartimeüs riep om Jezus toen Hij voorbij kwam. Bartimeüs wachtte niet tot de volgende dag. Hij wachtte niet een half jaar. Hij zei niet: “Ik heb meer bedenktijd nodig.” Nee zodra hij hoorde dat Jezus voorbij kwam, riep hij om Jezus. En jij? O, kom op dit moment tot Jezus Christus. Geloof in Hem. Geef uw leven aan Hem. Kniel ergens neer en vraag Jezus om vergeving van AL uw zonden. Vraag Hem of Hij in je hart komt wonen. En...volg Hem. Ga mee met de stoet van christenen! Vergeet nooit: Als Jezus voorbij komt, kalmeert Hij de ergste storm. Als Jezus voorbij komt gebeuren er wonderen en tekenen. Als Jezus voorbij komt: wat doe jij? Neem de beste beslissing!
   
  Ik wens je Gods rijke en machtige zegen toe. Amen!
   
   
  Radiomeditatie door: Evangelist Sieberen Voordewind
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
   
   
   
   
   
  Als je ooit een geliefde verloren hebt
  Veel te vroeg, niet voorbereid
  Zo veel nog te zeggen, dat niet is gezegd,
  maar er was geen tijd
  Ga je gebukt onder zorgen en pijn
  En lijkt het leven een strijd
  Je denkt er is niemand die mij helpen kan
  Ziet hoe jij lijdt
   
  Er is hoop, er is kracht, er is rust voor je ziel
  Want onze God is trouw
  Er is vrede, vergeving
  Genade, genezing
  Hij staat steeds klaar voor jou
   
  Roep uit tot Jezus,
  Roep uit tot Jezus!
   
  Als de liefde verkilt, door je vingers glipt
  Als het vuur raakt uitgeblust
  Als het stormt in je leven, de golven gaan hoog
  Geen zicht op de kust
  Ben je verslaafd, gevangen, geknecht
  Je doet wat je kunt, maar je valt naar benee
  Je mag weten: je bent niet alleen
  God is hier en strijdt met je mee
   
  Er is hoop, er is kracht, er is rust voor je ziel
  Want onze God is trouw
  Er is vrede, vergeving
  Genade, genezing
  Hij staat steeds klaar voor jou
   
  Roep uit tot Jezus,
   
  Ben je eenzaam
  En denk je dat iedereen tegen je is
  Roep Zijn naam aan
  Kom, roep dan tot Jezus, roep tot Jezus
   
  Bid voor de weduwe die alleen thuis
  Haar tranen vloeien laat
  En voor de kinderen die in een ver land
  leven op de straat
   
  Er is hoop, er is kracht, er is rust voor je ziel
  Want onze God is trouw
  Er is vrede, vergeving
  Genade, genezing
  Hij staat steeds klaar voor jou
   
  Er is hoop, er is kracht, er is rust voor je ziel
  Want onze God is trouw
  Er is vrede, vergeving
  Genade, genezing
  Hij staat steeds klaar voor jou
   
  Roep uit tot Jezus,
  Roep uit tot Jezus!
  Jezus, Jezus!
   
  Ned. Tekst: Wim Pols
  © 2005 Consuming Fire Music / EMI CMG Publishing.
  For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
   
   
   
   
  1 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.
   

  2 God, u bent mijn God, u zoek ik,
  naar u smacht mijn ziel,
  naar u hunkert mijn lichaam
  in een dor en dorstig land, zonder water.
   

  3 In het heiligdom heb ik u gezien,
  uw macht en majesteit aanschouwd.
  4 Uw liefde is meer dan het leven,
  mijn lippen zingen uw lof.
   

  5 U wil ik prijzen, mijn leven lang,
  roepend uw naam, de handen geheven.
  6 Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
  jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.
   

  7 Liggend op mijn bed denk ik aan u,
  wakend in de nacht prevel ik uw naam.
  8 U bent altijd mijn hulp geweest,
  ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
  9 Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,
  uw rechterhand houdt mij vast.
   

  10 Laat verzinken in de diepten der aarde
  wie mij naar het leven staan,
  11 laat ten prooi vallen aan de jakhalzen
  wie mij uitleveren aan het zwaard.
  12 Maar de koning zal zich verheugen in God,
  wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig –
  leugenaars wordt de mond gesnoerd.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
   
   
   
   
   
  In het donker van de nacht
  Aan het einde van mijn kracht
  Als geloof mijn hart verlaat
  Het gewoonweg niet meer gaat

  Dan kijk ik omhoog, roep ik de naam
  Van U, die voor eeuwig mijn ziel bewaart
  U, mijn verlossing en U, mijn faam
  In alles bent U mijn aanbidding waard

  Ik zoek U, God, en mijn hart zal leven
  Ik zoek U, God, en mijn hart leeft op

  Als genade mij omarmt
  En uw licht mijn hart verwarmt
  Als mijn ziel de rust weer vindt
  En ik weet: ik ben uw kind

  Dan kijk ik omhoog, prijs ik de naam
  Van U, die voor eeuwig mijn ziel bewaart
  U, mijn verlossing en U, mijn faam
  In alles bent U mijn aanbidding waard

  Ik zoek U, God, en mijn hart zal leven
  Ik zoek U, God, en mijn hart leeft op
  Ik zoek U, God, en mijn hart zal leven
  Ik zoek U, God, en mijn hart leeft op

  Zingen, voor U zingen
  Ik zal zingen voor U

  Psalm 69:30-36, Psalm 22:27

  tekst en muziek: Ramon Plakke
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
   
   
   
   
  O Heer, U bent mijn God, U blijf ik zoeken,
  mijn hart verlangt naar U,
  ik smacht naar levend water.
  Daarom kom ik tot U, ’k wil U ontmoeten,
  laat mij Uw glorie zien,
  uw macht en grote daden.


  Uw liefde beter dan het leven,
  daarvoor breng ik U mijn dank,
  naar U strek ik mijn handen uit Heer
  en ik prijs U met mijn zang.
  U voedt mij tot verzadiging,
  ik juich en breng U eer,
  zelfs in de nacht denk ik aan U,
  U bent mijn hulp, mijn schuilplaats Heer.


  Mijn ziel aan U verkleefd, bij U geborgen,
  U neemt mij aan Uw hand en leidt mij naar de Morgen.


  Filip Leenman 03-2003
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl