Toevluchtsoord
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

   

   

   

   

  Omgaan met boosheid en onrecht

   
  De kracht van vergeving

  "Boosheid is op zichzelf goed. Het is een krachtige en positieve stimulans die ons ertoe brengt liefdevolle actie te ondernemen, om verkeerde dingen recht te zetten en recht over onrecht te laten zegevieren. Boosheid kan echter een woeste, oncontroleerbare kracht worden. Wanneer boosheid in goede banen geleid wordt, brengt het ons uiteindelijk aan de andere kant – aan de kant van de liefde. We kunnen en moeten onze boosheid op een productieve manier gebruiken, zodat het een positieve invloed op ons leven heeft.
  "De onmenselijke praktijk van de slavernij zou bijvoorbeeld nooit beeindigd zijn als er geen boosheid aan te pas was gekomen. Een groot aantal mensen wisten in hun hart: 'Dit is niet goed.' Zij werden boos om het onrecht en ondernamen stappen om de gevangenen vrij te maken. Dit is in overeenstemming met Gods wil, zoals beschreven in het boek Jesaja: "Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? (…) Dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u iets onttrekt aan uw eigen vlees en bloede? Het doel van boosheid is ons te motiveren de onrechtvaardigheden in dit leven te beantwoorden met positieve, liefdevolle handelingen en alles te doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat het recht zegeviert. Echter, wat wij ook doen, het moet altijd voortkomen uit liefde.
  Gerechtvaardigde boosheid
  "Ons vermogen tot boosheid bewijst dat we naar Gods beeld geschapen zijn; het geeft weer dat we ons, ondanks onze zondige natuur, nog steeds een beetje druk kunnen maken om rechtvaardigheid. Ons vermogen tot boosheid is sterk bewijs dat we meer zijn dan dieren. Het onthult dat recht, gerechtigheid en eerlijkheid ons nog steeds interesseren. (…) We zouden God ervoor moeten danken dat we de mogelijkheid hebben gevoelens van boosheid te ervaren. Wanneer iemand nooit meer boos wordt, heeft hij zijn besef van moraal verloren.
  "Boosheid is dus de emotie die omhoogkomt wanneer we iets tegenkomen dat we onrechtvaardig vinden. De emotionele, geestelijke en lichamelijke componenten van boosheid dringen zich onmiddellijk naar de voorgrond wanneer we onrecht ontmoeten. Waarom wordt een vrouw boos op haar man? Omdat zij vindt dat hij haar teleurgesteld heeft, te schande gemaakt, vernederd of afgewezen. Kort gezegd, hij heeft haar 'onrecht aangedaan'. Waarom zijn tieners boos op hun ouders? Omdat ze ervaren dat hun ouders hen oneerlijk, onaardig of niet liefdevol behandelen…
  Gevoel van frustatie
  "Boosheid is een reactie op een gebeurtenis die ons irriteert, frustreert, pijn doet of op een andere manier een onbehaaglijk gevoel geeft. Bijvoorbeeld: hij komt te laat thuis; zij vergeet te vertellen over een grote uitgave; hij vergeet het vuilnis buiten te zetten… "Boosheid is het soort emotie waardoor je je afkeert van de persoon, de plaats of het object dat je boos gemaakt heeft. Het gevoel van boosheid is tegengesteld aan dat van liefde. Liefde maakt dat je je aangetrokken voelt tot iemand, boosheid maakt dat je je van iemand afkeert.
  Leren luisteren
  "Als u op iemands boosheid reageert voor u goed naar hem geluisterd hebt, zal de boosheid niet verminderen, maar eerder verergeren. Iemand die boos is, is er diep van doordrongen dat hij onrechtvaardig behandeld is. Hij vertelt u over zijn boosheid omdat u er iets mee te maken hebt, of omdat hij hoopt dat u in staat bent hem te helpen. Als u naar iemand luistert, respecteert u zijn recht om boos te zijn, u behandelt hem zoals uzelf behandeld wilt worden als u boos bent. U luistert op een meelevende manier en probeert zijn gedachten en gevoelens te begrijpen. We willen allemaal op deze manier behandeld worden wanneer we boos zijn. Waarom zou u dan niet hetzelfde doen als u te maken hebt met iemand die boos is?
  In de ander verplaatsen
  Probeer de situatie van de persoon die boos is te begrijpen. Probeer u in te leven in zijn gedachten en gevoelens, probeer de wereld door zijn ogen te bekijken. Probeer te begrijpen waar de boosheid vandaan komt (…) Wanneer u lang genoeg kunt luisteren om alles te horen wat zich afspeelt in de gedachten van iemand die boos is, zult u waarschijnlijk in staat zijn om de reden van zijn boosheid te begrijpen. Of iemands interpretatie van de situatie juist is of niet, is op dat moment niet aan de orde.
  Boosheid en vergeving
  "Als de ene persoon tegen de andere zondigt, schept dat altijd een afstand tussen deze twee mensen. Deze waarheid wordt in de Bijbel telkens opnieuw aangetoond; het begint al bij Adam en Eva die vóór hun zonde met God in de hof wandelden. Na hun zonde ontdekten ze dat ze zich niet alleen voor God probeerden te verstoppen, maar dat ze ook van elkaar vervreemd geraakt waren.
  "We zijn nooit afgescheiden van Gods liefde, maar zonde brengt wel scheiding in onze persoonlijke relatie met God (…) God verlangt naar een relatie, naar omgang met Zijn schepselen. Daar draait de kruisdood van Christus om. God biedt ons Zijn vergeving aan en het geschenk van het eeuwige leven. Om Gods vergeving te kunnen ervaren, moet een mens antwoorden op de roep van Gods Geest door berouw te hebben en te geloven in Christus (Handelingen 2:37-39). Het woord berouw betekent letterlijk omkeren. De boodschap is duidelijk: als we Gods vergeving willen ontvangen en deel willen uitmaken van zijn eeuwige familie, moeten we ons omkeren, weg van onze zonden, erkennen dat Christus de volledige prijs voor onze zonden betaald heeft. (…) Menselijke vergeving moet een afspiegeling zijn van de goddelijke vergeving. Belijden en het tonen van berouw door de persoon die gezondigd heeft, en het vergeven door de persoon tegen wie gezondigd is, zijn essentiele elementen in oprechte verzoening.
  Onrecht loslaten
  Wat te doen als de ander onrecht niet erkent? "Laat de persoon die tegen u gezondigd heeft los, geef hem over aan God. Laat God met deze persoon afrekenen in plaats van dat u erop staat dat u genoegdoening krijgt. De Bijbel leert ons dat wraak aan God toekomt, niet aan mensen. De reden hiervoor is dat God alleen alles van de andere persoon weet, niet alleen wat hij gedaan heeft, maar ook zijn motieven. En alleen God is een rechtvaardige rechter. Dus de persoon die van binnen verteerd wordt door bitterheid ten opzichte van iemand die hem onrechtvaardig behandeld heeft, moet die ander loslaten en overgeven aan een alwetende, hemelse Vader die er volledig toe in staat is het juiste te doen en de andere persoon rechtvaardig te behandelen.

  In gebed uitspreken

  Het volgende gebed helpt u misschien om stappen te nemen waardoor de storm die vanbinnen woedt tot rust gebracht kan worden. Het is een voorbeeld-gebed, u kunt natuurlijk ook een gebed met eigen woorden uitspreken.

  "Vader, U weet van mijn pijn, mijn gekwetstheid en bitterheid die ik voel ten opzichte van…………… U weet wat hij mij aangedaan heeft. U weet dat ik mijn uiterste best heb gedaan om een verzoening tot stand te brengen, maar hij wil het onrecht niet oplossen. U weet hoe hij gereageerd heeft en U weet dat hij er gewoon mee doorgegaan is. Ik realiseer me dat ik geen macht over hem heb. Ik kan hem niet dwingen te doen wat ik zo graag zou willen. Dus ik wil……………. bij U brengen, hem aan U overgeven. Ik weet dat U een rechtvaardige, eerlijke God bent en dat U hem in de toekomst eerlijk zult behandelen. Daarom leg ik ……………… in uw handen en vertrouw erop dat U het beste met hem voor hebt. Ik wil ook belijden dat ik heb toegelaten dat zijn zonde een obsessie voor mij werd. Ik ben geobsedeerd geraakt door mijn boosheid, mijn pijn, mijn teleurstelling en frustratie. Ik ben bitter geweest ten opzichte van deze persoon en soms zelfs ten opzichte van U omdat U dit hebt laten gebeuren. Ik wil belijden dat dat verkeerd is en ik wil U ervoor bedanken dat Jezus mijn schuld betaald heeft. Ik wil Uw vergeving voor mijn verkeerde houding graag aannemen. Ik bid dat Uw Geest mijn hart en mijn gedachten zal vullen en me zal helpen Uw gedachten te denken en alleen die dingen te doen die de situatie zullen verbeteren. Ik wil niet dat mijn leven verwoest wordt door iets wat iemand anders mij aangedaan heeft, en ik weet dat dat ook niet is wat U wilt. Leid mij vandaag als ik in Uw Woord lees, als ik op zoek ga naar de juiste christenvrienden en naar boeken die me zullen helpen mijn leven weer in Uw handen te leggen. Ik wil U volgen. Ik wil Uw doel bereiken. Laat deze dag een nieuw begin voor mij zijn. In de naam van Christus, mijn Redder en Heer. Amen.
   
  http://www.aanbidding.net
     Reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl