Toevluchtsoord
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  











Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
   
   
   
   
   
   
   
   
   Toevluchtsoord
   
   
  Een plaats om God te zoeken
  en Hem te vinden.
   
  Een plaats om tot jezelf te komen
  in de rust te zijn.
   
  Een plaats om te schuilen
  voor als je je niet meer veilig voelt.
   
  Een plaats van vertroosting
  voor die momenten dat je het nodig hebt.
   
  Laat deze plaats dit allemaal zijn.
   
   
  @Beloved Daughter
   
   
   
   
   

   

  Lees meer...

   

  Alone photo ma18-36.gif

   

  God, Help Me

   

   

  God Help Me - Bevrijd Worden van Angst en Woede

  Elk van ons heeft een bepaald niveau waarop onze emoties uit hun voegen barsten en we uitroepen: "God help me!". We hebben misschien net teleurstellende resultaten van een medisch onderzoek gekregen, of misschien verwoestend nieuws over een familielid te horen gekregen. Onze emoties zijn een chaos! We weten niet of we kwaad, paniekerig, bang of bevreesd voor de toekomst moeten zijn... we weten wel dat we op eigen kracht niet verder kunnen. Soms zijn deze emoties te sterk om er zelf mee om te kunnen gaan en zij raken dan ook anderen. Toen voor het eerst kanker bij mij werd vastgesteld, was ik bang dat ik blind zou worden. Ik uitte mijn woedde tegenover mijn verzorgers. Is het je ooit opgevallen dat angst en woede hand in hand gaan? Barse woordenwisselingen vinden plaats tussen individuen die bang zijn voor verraad in hun relaties. Angst voor een bepaald medisch onderzoek genereert woede wanneer de kanker wordt bevestigd. Het maakt niet uit of de angst of woede gerechtvaardigd is... deze gaat door met groeien. Een verwoestende angst (zorgen, paniek, achterdochtigheid) wordt gegenereerd door een anticipatie van het onbekende. We willen allemaal controle uitoefenen over onze omstandigheden (En maakt het je niet gewoonweg nog kwader als je hierover geen controle kunt uitoefenen?). Maar wanneer ik mijn minimale menselijke capaciteiten vergelijk met die van een alwetende, almachtige, alom aanwezige God, dan geef ik mijn controle aan Hem over. Plotseling nemen dan mijn angsten (en woede) af (Psalm 131:1-2). God Help Me – Op Zoek Naar een Leven dat de Moeite Waard is Wanneer je uitroept: “God help me”, geloof je dan dat er een meer bevredigend leven voor je ligt? Een relatie met een toegewijde en liefhebbende Hemelse Vader verandert je wereldbeeld van een tijdelijk in een eeuwig perspectief (2 Korintiërs 4:17-18). De relatie die je ontwikkelt door God's Zoon, Jezus Christus, als je Heer en Verlosser te kennen vernieuwt je zowel mentaal als fysiek. Je kunt de wereld om je heen niet veranderen tot je je eigen wereld verandert. We kunnen er voor kiezen om een leven te leiden dat niet aan God's plannen gehoorzaamt -- een leven in zonde (Romeinen 3:23). Of we kunnen om vergeving vragen en Jezus Christus er voor danken dat Hij Zijn leven gaf als betaling voor onze zonden. “Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. " (Kolossenzen 1:21–22). Door Jezus als de Heer van onze levens te accepteren worden we opnieuw geboren -- leden van God's familie -- met de garantie van eeuwig leven in de hemel. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). God Help Me – De Juiste Keuzes Maken God verlangt er naar om je te helpen (Romeinen 5:6-11). Hij houdt zo veel van jou en Hij wil niet dat je deze beproeving in je eentje moet doorstaan. Het enige dat je hoeft te doen, is geloven. Bid een eenvoudig, oprecht gebed: "Hemelse Vader, ik geloof dat Uw Zoon Jezus Christus voor mijn zonden aan het kruis stierf en uit de dood werd opgewekt. Ik beken en vraag vergeving voor mijn zonden. Dank U dat U mij vergeeft en van mij houdt. Help me om een nieuw leven te leiden dat U tevreden stelt, als een nieuwe schepping in Jezus Christus. Ondersteun mij en help mij door mijn huidige situatie heen. Deze is groter dan ik aankan en ik kan er zonder U niet mee omgaan. In de naam van Jezus, Amen." Als je vandaag besloten hebt om een kind van God te worden: welkom in Zijn familie. Hij zal je nooit verlaten. Hebreeën 13:5: “Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’”

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.

  • Vertel iemand anders over je nieuwe vertrouwen in Christus.

  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je overtuiging te versterken en om je begrip van de Bijbel te vergroten.

  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen die je vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.

  • Vind een lokale kerk waar je God kan aanbidden.

  •                                                http://www.allaboutgod.com

  Reacties

   

   

  Houd mij vast

   

  Vader, waar bent U?

  En verbergt u zich voor mij?

  Jezus, U kent mij

  Bent U bedroeft om mij?

  Laat mij niet los Heer

  'k Heb zo lang gestreden

  Eindeloos gebeden

  Op zoek naar Uw aanwezigheid

  Houd mij vast Heer

   

  Al heb ik kwaad bedreven

  Met schuld kan ik niet leven

  In Uw tegenwoordigheid


  Laat me kiezen

  Mijzelf in U verliezen

  Ik wil mij in U vinden

  Kom tot Uw doel met mij


  Vader, vergeef mij

  Als ik onheilig leef

  Jezus, omgeef mij

  Doorgrondt mij en vergeef

  Als ik vlucht Heer

  In mijn verborgen zonden

  Waaraan ik ben gebonden

  Doordat ik door Uw Woord bevrijdt

  Houdt mij vast Heer

  Laat mij U weer vinden

  U aan Uw Woord verbinden

  Dat zuiver en rein is


  Laat me kiezen

  Mijzelf in U verliezen

  Ik wil mij in U vinden

  Kom tot Uw doel met mij


  O, laat me kiezen

  Mijzelf in U verliezen

  Ik wil mij in U vinden

  Kom tot Uw doel met mij


  Laat me kiezen

  Mijzelf in U verliezen

  Ik wil mij in U vinden

  Kom tot Uw doel met mij


  O, laat me kiezen

  Mijzelf in U verliezen

  Ik wil mij in U vinden

  Kom tot Uw doel met mij

  Kom tot Uw doel met mij

   

  Sela

   







  Reacties

   

   

   

   

  Vrede

   

  Johannes 14:27: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd."

  Vrede en rust geeft Jezus in het hart van de mens, de Heilige Geest geeft deze vrede. Door Jezus hebben wij ook vrede met God, Jezus bracht door Zijn lijden en sterven verzoening.

  Jammer genoeg zijn er heel veel ruzies en conflicten tussen mensen, het zijn eigenlijk allemaal kleine oorlogjes. Het lijkt wel of het steeds erger wordt. Conflicten in huwelijken die tot scheiding leiden met alle nare gevolgen van dien. Duizenden kinderen krijgen een slecht voorbeeld door de ruzies tussen de ouders. Soms maken mensen verwijtende opmerkingen b.v. over de oorlog in Irak, terwijl dezelfde mensen ruzie (oorlog) hebben en conflicten met familie, buren, op de werkvloer, op school, enz.

  Jezus geeft ons vrede en leert ons ook hoe wij in vrede met elkaar kunnen leven.

  Teksten op andere plaatsen in de Bijbel: Lukas 2:14, Handelingen 10:36, Romeinen 2:10, Romeinen 5:1, Romeinen 8:6, Romeinen 14:17, Galaten 5:22, Kolossenzen 3:15, 1 Petrus 3:11.
   
   
  Reacties
   
   
   
   
   
   
   
   U bent
   
  U bent mijn Bevrijder, Rechtvaardig en trouw U bent het die het zegt : “Ik ben altijd bij jou” U bent mijn Trooster, Bevrijder en kracht, U bent de sterkste, en heeft alle macht.
  U bent de schepper van hemel en aarde, die voor mij het beste bewaarde, U bent het die mij schiep, en mij alles gaf, U maakte mij, zoals u dat wilde, Helemaal compleet, helemaal af.
  U bent degene bij wie ik kan komen Hoe het ook met mij gaat, U hebt geen spreekuur, geen agenda, Ik mag altijd bij U komen, maakt niet uit hoe laat.
  U bent het die mij een eigen wil heeft gegeven, Zodat ik kon kiezen tussen het goede en het kwade, Het aardse en het eeuwige leven. U bent het die dit deed, en alles doet zodat ik voor de volle 100 procent, zou weten wie U bent.
   
   
   

  Reacties

   

   

   

   

   

  Vergeving

   

   

  Markus 11:25: "En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve."

  Vergeving is één van de moeilijkste onderwerpen die Jezus met ons behandelt. In geen enkele godsdienst op aarde wordt dit onderwerp zo behandeld als door Jezus. Het is duidelijk dat wij de kracht en de liefde van de Heilige Geest nodig hebben om te kunnen vergeven. God heeft ons vergeven door het offer van Zijn Zoon. Hij wil ook dat wij elkaar vergeven.

  Wetenschappelijk is bewezen dat door bitterheid, haat, rancune en onvergevingsgezindheid vele ziekten ontstaan en tot overspanning en depressie leiden. Het berooft de mens ook van vrede en rust in het hart. Via de weg van vergeving is er relatie met God mogelijk.

  Als je anderen vergeeft, zul je zelf zegen ervaren, het zet je geestelijk vrij. Iemand heeft gezegd: “Als je niet kunt vergeven wens je de persoon slechte dingen toe, eigenlijk de dood.” Niet kunnen vergeven is bezig zijn met zelf een beker vergif te drinken, het is dodelijk voor jezelf. Nogmaals de Heilige Geest geeft kracht en liefde om te kunnen vergeven.

  Teksten op andere plaatsen in de Bijbel: Kolossenzen 3:13, Handelingen 2:38, Efeziërs 1:7, Efeziërs 4:32, Lukas 23:34.
   
   
   
  Reacties
   
   
   
   
   
   
   
   
  Never Alone

  I waited for you today
  But you didn't show
  No no no I needed You today
  So where did You go?
  You told me to call Said You'd be there
  And though I haven't seen
  You Are You still there?

  [Chorus:]
  I cried out with no reply
  And I can't feel
  You by my side
  So I'll hold tight to what I know
  You're here and I"m never alone
  And though I cannot see You
  And I can't explain why
  Such a deep, deep reassurance
  You've placed in my life
  We cannot separate 'Cause You're part of me
  And though You're invisible I'll trust the unseen

  [Chorus]

  We cannot separate You're part of me
  And though You're invisible
   






  Reacties
   
   

   
   
  Focus op Jezus
   
  als het stormt in jou.
  als er harde stemmen klinken in je Hoofd.
   
  Focus op Jezus..
  als de stilte schalt.
  en het leven weer niet doet wat ze belooft. 
  als de avond valt
  en het licht gaat uit,
  als je zoekt naar wat rust in de nacht.
  als je hart verlangt.
  naar de morgen dauw.
  hij staat naast jou!

  focus op Jezus
  als het stormt in jou.
  als er harde stemmen
  klinken in je Hoofd.
   
  Focus op Jezus..
  als de stilte schalt.
  en het leven weer niet doet wat ze belooft.
  als de zon verdwijnt.
  en de regen valt.
  als geen mens jou geen schuilplaats meer biedt.
  als je hart verlangt. naar het hemelblauw
  Hij blijft bij jou!

  als de avond valt en het licht gaat uit,
  als je zoekt naar wat rust in de nacht.
  als je hart verlangt. naar de morgen dauw.
  hij staat naast jou!
  Hij blijft bij jou...
   
  Gerald Troost
   
   



  Reacties

   

   stijgenopalsarenden.jpg image by marte031

   

  Een vaste burcht is onze God

   

  Een vaste burcht is onze God,
  een toevlucht voor de Zijnen!
  Al drukt het leed, al dreigt het lot,
  Hij doet zijn hulp verschijnen!
  De vijand rukt vast aan
  met opgestoken vaan;
  hij draagt zijn rusting nog
  van gruwel en bedrog,
  maar zal als kaf verdwijnen!
  Geen aardse macht begeren wij,
  die gaat welras verloren.
  Ons staat de sterke Held ter zij,
  dien God ons heeft verkoren.
  Vraagt gij zijn naam?
  Zo weet, dat Hij de Christus heet,
  Gods eengeboren Zoon,
  verwinnaar van de troon:
  de zeeg’ is ons beschoren! En grimd’ ook d’open hel ons aan
  met al haar duizendtallen,
  toch zal geen vrees ons nederslaan,
  toch doen wij `t krijgslied schallen.
  Hoe ook de satan woedt,
  wij staan hem voet voor voet,
  wij tarten zijn geweld;
  zijn vonnis is geveld:
  één woord reeds doet hem vallen! Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
  en zal geen duimbreed wijken.
  Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
  zal u de vaan doen strijken!
  Delf vrouw en kind’ren `t graf,
  neem goed en bloed ons af,
  het brengt u geen gewin:
  wij gaan ten hemel in
  en erven koninkrijken!
   
  OPW.
   
  Reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl