Toevluchtsoord
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

   

   

  Bidden voor onbekeerden

  Vader in de hemel, U houdt zoveel van alle mensen, dat U uw zoon heeft gezonden en wilt dat niemand verloren gaat, maar dat iedereen wordt gered en eeuwig leven heeft. (1) Het is Uw bedoeling dat mensen U zoeken en zullen vinden, want U bent voor iedereen dichtbij. Daarom bid ik dat _____* U gaat zoeken. (2) Vader, wilt U _____ naar U toe trekken? (3) Laat uw Heilige Geest ____ overtuigen van zonde en de noodzaak van Christus’ redding. (4) Ik bid dat _____ uw boodschap zal horen en aannemen als Uw Woord en niet als menselijke woorden. (5) Ik vraag U Heer, om Satans verblinding bij ______ weg te nemen door met uw licht te schijnen, zodat _____ de waarheid leert kennen. (6). Verbreek de geestelijke bolwerken in hun denken, alle redeneringen en elke barricade die is opgeworpen tegen de kennis van God. (7) Maak hun hart zacht. (8) U heeft ook ______ geroepen om een nieuw leven te beginnen en te geloven en belijden dat Jezus de Heer is. (9) Help mij uw licht te laten schijnen zodat ____ U zal zien in mijn leven en U de eer zal geven. (10)

  1. Joh. 3:16
  2. Hand. 17:27
  3. Joh. 6:44
  4. Joh. 16:8
  5. 1 Tess. 2:13
  6. 2 Kor. 4:2-4, 2 Tim. 2:25-26
  7. 2 Kor. 10:4-5
  8. Marcus 4:11
  9. Handelingen 17:30-31, Romeinen 10:9-10
  10. Mattheus 5:16

       DPM 

  Reacties

   

   

   

   

  De Grote Opdracht…

  Heer Jezus Christus, U hebt gezegd: Ga heen in de hele wereld en maak al de volken tot mijn discipelen. (1) Ik kijk om me heen en zie dat de velden rijp zijn voor de oogst en bid dat U werkers uitzendt (2) Uw Heilige Geest geeft mij kracht om uw getuige te zijn (3) om aan armen het goede nieuws te brengen, gevangenen vrij te zetten en blinden hun zicht terug te geven. (4)  Ik maak aan alle volken Gods koningschap bekend, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. (5)  Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door wie wij behouden worden. (6) Jezus Christus is de enige weg tot God de Vader. (7)

  En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. (8)  Eens zal de dag komen dat alle volken zullen samenstromen, dat machtige naties zullen optrekken naar de berg van de Heer. (9) Kennis van de Heer zal de aarde vervullen, zoals het water de bodem van de zee bedekt. (10)

  Heer, Ik vraag en U geeft mij de volken tot erfdeel, de einden der aarde tot mijn bezit. (11)

   

  1. Marcus 16:15; Mattheüs 28: 19 ;
  2. Johannes 4:35 ;
  3. Handelingen 1:8 ;
  4. Lukas 4:18 ;
  5. 1 Kronieken 16:23,24 ;
  6. Handelingen 4:12;
  7. Johannes 14:6;
  8. Mattheüs 24:14 ;
  9. Jesaja 2:2-3 ;
  10. Jesaja 11:9 ;
  11. Psalm 2:8

          DPM

  Reacties

   

   

   

  Gods kracht en bescherming

  Geen wapen dat tegen mij gebruikt wordt, zal me raken. Elke stem die negatief over mij praat, wijs ik af. 1) Dat is mijn recht als kind van God, want ik ben niet schuldig meer, maar rechtvaardig gemaakt met Gods rechtvaardigheid. 2) Wie tegen mij hebben gesproken of gebeden of wie me kwaad willen doen, wie me hebben laten vallen of vloeken over me hebben uitgesproken, vergeef ik, en ik zegen ze in de naam van Jezus. 3)

  Nu zeg ik: Heer, alleen U bent mijn God. Er is niemand buiten U – mijn God en mijn redder. U bent mijn Vader, U bent de Zoon en de Heilige Geest – en ik aanbid alleen U! 4) Ik wil alleen U helemaal dienen en zal alles doen wat U zegt. 5) Ik geef me aan U over en doe wat uw Woord zegt: Ik bied weerstand tegen satan: al zijn invloed, zijn aanvallen, zijn misleidingen, elk instrument of elke persoon die hij probeert tegen mij te gebruiken. Ik buig niet: ga weg, in de naam van Jezus! 6)

  In het bijzonder verwerp ik: Iedere verslaving Iedere angst en pesterij Elke vorm van ziekte 7) Eenzaamheid en wanhoop Elk effect van vloeken en negatieve woorden 8) Minderwaardigheid en onzekerheid Elke afwijzing en ieder schuldgevoel Alle manipulatie en toverij 9)

  Tenslotte Heer, dank ik U dat ik door het offer van de Here Jezus Christus aan het kruis niet meer onder de vloek ben, maar onder al uw zegen ben gekomen! 10)

  Amen!

   

  1. Jesaja 54:17
  2. Romeinen 5:1,9
  3. Lukas 6:28
  4. Jesaja 43:11/45:5
  5. Romeinen 6:10-13
  6. Jakobus 4:7
  7. Mattheüs 8:17
  8. Galaten 3:13
  9. Galaten 5:1
  10. Galaten 3:14

              DPM

  Reacties

   

   

  Immanuël, God met ons!

  Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. (1) Ons is de Heiland geboren, Jezus Christus, de Here. (2) Hij is het, die ons redt van onze zonden. (3)

  De heerschappij rust op zijn schouders. (4) Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. (5) Zijn koningschap duurt voor eeuwig en aan zijn heerschappij komt geen eind.  (6)

  Jezus is als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet in de duisternis blijft. (7) God heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en ons overgebracht in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon. (8) Van Hem is alle macht, rijkdom, wijsheid en sterkte. (9)

  Daarom noem ik U: Mijn Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Koning van vrede. (10)

  Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon, in waarheid en liefde. (11)

  Immanuël, God met ons! (12)

  1. Lucas 1:68
  2. Lucas 2:11
  3. Matt. 1:21
  4. Jesaja 9:5
  5. Matt. 28: 18
  6. Dan. 4:3
  7. Joh. 12:46
  8. Kol. 1:13
  9. Openbaring 5:12
  10. Jesaja 6:9
  11. 2 Joh. 3
  12. Matt. 1:23

        DPM

  Reacties

   

   

  Overwinning over de dood

   

  Veel mensen kampen met angst voor de dood, hetzij door ziekte of omstandigheden, hetzij door een geestelijk oorzaak. Jezus’ opstanding uit de dood was echter de ultieme overwinning over deze universele vijand. Wie vertrouwt op Jezus, het Leven zelf, hoeft niet bang te zijn.

  tekst:

  Overwinning over de dood

  De Heer is voor mij een God van uitredding, bij Hem zijn uitkomsten tegen de dood. 1) Bij Hem is de bron des levens. 2) Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden des Heren vertellen. 3) Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 4) Omdat wij mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als wij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die gedurende hun hele leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. 5) Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus of wij nu leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer. 6) Mijn leven is verborgen met Christus in God. 7)  De dood is verzwolgen in Jezus’ overwinning. 8)

  1. Psalm 68:21
  2. Psalm 36:10
  3. Psalm 118:17
  4. 1 Korinthiërs 15:55
  5. Hebreeën 2:14,15 (NBG / NBV)
  6. Romeinen 14:8 (NBV)
  7. Kolossenzen 3:3
  8. 1 Korinthiërs 15:54

              DPM

  Reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl