Toevluchtsoord
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

   

   

   

  De Schuilplaats

   

  Een schuilplaats gebruik je om je te verbergen tegen (naderend) onheil.  Als je een goede schuilplaats hebt, ben je veilig. Het kan je leven zelfs redden. In het dagelijks leven is het goed een schuilplaats te hebben waar je met alle zorgen en moeiten heen kunt vluchten om veilig te zijn.

   

  In de Bijbel wordt meermalen over schuilplaatsen gesproken, zoals in Psalm 119:114  “Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord”. De Schuilplaats die hier wordt bedoeld is niet een bepaalde letterlijke veilige plaats, maar een Persoon. God Zelf is de Schuilplaats. In Psalm 62:8  is het als volgt verwoord “Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats”.  Ook hier blijkt dat het niet om een letterlijke plaats gaat, maar dat we ons hart moeten uitstorten voor God en op Hem vertrouwen, want Híj is de Schuilplaats die we altijd kunnen vertrouwen.

   

  Als God onze Schuilplaats is hebben we een veilige Schuilplaats, want we schuilen dan bij de Allerhoogste en de Almachtige. Psalm 91:1. Waar zou een mens veiliger kunnen zijn?  “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn', Rom 8:31. Als Híj aan onze kant staat zijn we volkomen veilig. Het kan in ons leven gebeuren dat we door een dal van diepe duisternis moeten, maar ondanks dat hoeven we niet te vrezen, want Hij is daar bij ons. Deze Schuilplaats is er niet alleen gedurende ons leven, maar zelfs als we sterven. Spreuken 14:32  “In zijn rampspoed wordt de goddeloze geveld, maar de rechtvaardige vindt zelfs in zijn dood een schuilplaats”. Bovendien is deze Schuilplaats altijd nabij! Wat er ook gebeurt, we kunnen altijd en overal vluchten naar deze geweldige Schuilplaats.

   

  Er kunnen wisselende omstandigheden in ons leven zijn, waarvoor we moeten schuilen. Jesaja 4:6  “En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen”. Elke christen krijgt te maken met voor- en tegenspoed, zon en regen, maar dit hebben we nodig om te groeien in ons vertrouwen op God. Onlangs hoorde ik iemand zeggen: “Crisistijd is Christustijd”. In moeilijke omstandigheden worden we op de Here geworpen en zullen we Zijn vrede en nabijheid ervaren, ondanks de stormen in ons leven.

   

  In de bijbel wordt diverse malen de relatie gelegd tussen Gods Woord en de schuilplaats, zoals in het vers uit Psalm 119:114 (zie hierboven) en in Psalm 18:30  “Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen” of  Spreuken 30:5  “Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild”.  Gods weg is volmaakt, ook al begrijpen wij God niet, we mogen dan wel putten uit Zijn Woord, dat zuiver is. De Bijbel maakt ons bekend met God en Zijn gedachten, Gods Geest wil ons leven veranderen naar Christus’ beeld. Hij “schuilde” altijd bij Zijn Vader, Hij was in een voortdurende gemeenschap met God. In alle (moeilijke) omstandigheden van Zijn leven vertrouwde Hij op God. Hij bad weliswaar dat de drinkbeker voorbij mocht gaan, maar Hij bad óók 'niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde'. Dat is volkomen overgave en gehoorzaamheid aan God. Daarom is Hij uitermate verhoogd!

   

  Voor ons wil God een Schuilplaats zijn waar we veilig en gekend zijn door God. Nahum 1:7  “De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen”. We kunnen dit vers op onszelf toepassen: Hij kent ons door en door, ook onze minder fraaie gedachten, boosheid, verbittering of frustraties en tóch wil Hij dat we bij Hem schuilen, ons hart bij Hem uitstorten en onze hulp van Hem verwachten.

   

  Psalm 61:4 Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen”.  Schuilen bij God, in Zijn tent en onder Zijn vleugels, dat wil zeggen in Zijn onmiddellijke nabijheid en bescherming en ons verwarmen aan Hemzelf. Daar zijn we volkomen veilig.

   

  Psalm 27:5  “Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots”. In deze tekst zien we dat Híj ons verbergt in kwade dagen. Het initiatief gaat van Hem uit. Hij verbergt ons en Hij plaatst ons hoog op een rots. De rots spreekt van Christus, Híj heeft ons op Hem geplaatst. Zijn liefde zocht ons en trok ons uit het duister én plaatste ons op het vaste fundament: Christus.  Daar kunnen we schuilen, staande op de rots, geborgen onder Zijn vleugels, in Zijn directe nabijheid. Dat u en ik steeds meer schuilen in deze geweldige Schuilplaats.

   

  U bent mijn Schuilplaats Heer

  U vult mijn hart steeds weer

  met een verlossingslied

  Telkens als ik angstig ben

  Steun ik op u, ik vertrouw op U

  Als ik zwak ben ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

  Bron:http://bijbelarchief.nl/js_printable_doc.asp?id=1557

  Reacties

   

   

    Bij de Here schuil ik”.

  De klemtoon kan op elk woord gelegd worden. De aanleiding tot de psalm is niet bekend, maar de grondslagen van zijn leven lijken weg te zijn. De Heere is onze wonderbare Raadsman. Wij zien op de zichtbare omstandigheden. We worden kleingelovig. Als de grondslagen weg lijken te zijn, dan verlaten we onze post en vluchten naar de bergen, maar we mogen bij de Heere schuilen. Angst is een slechte raadgever (Spreuken 29:25). Het maakt ons kortzichtig en doet ons vluchten, maar we mogen schuilen bij God! De grondslagen van het geloof worden op dit moment sterk aangevallen. We kunnen vluchten, maar we mogen schuilen bij de Heere. Kan ons fundament vernietigd worden? De Here Jezus heeft alle aanvallen van de satan weerstaan! Gods fundament kan niet vernietigd worden. Jezus Christus is ons fundament. Hij bidt en pleit voor ons als wij zien op de omstandigheden. We zullen nooit beschaamd uitkomen als we vertrouwen op Hem!

  Door: A Haverkamp

  http://www.rehobothpreken.nl/preek.php?id=405

  Reacties
   
   
   
   
  Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.                                           Psalm 91: 1.
   
   
  De Schuilplaats
   
  Wat is een schuilplaats? Dat is een toevluchtsoord in tijden van gevaar. Zoals een kuiken schuilt onder de vleugelen van haar moeder als er gevaar dreigt. David verborg zich in de spelonk van Adullam voor koning Saul. In onze tekst is sprake van de allerbeste schuilplaats. Er is geen betere plaats denkbaar. Zij wordt hier genoemd: de schuilplaats des Allerhoogsten. En dat is niet zonder betekenis. Want de Allerhoogste is God. Zo wordt Hij op vele plaatsen in de Bijbel genoemd omdat Hij de hemel heeft tot Zijn troon en de aarde tot een voetbank Zijner voeten. Hij heeft niemand die Hem gelijk is, niet in de hemel en niet op de aarde. Jeremia roept van Hem uit: omdat niemand U gelijk is, o Heere, zo zijt Gij groot en groot is Uw Naam in mogendheid. Hij is groot, Hij is vreselijk en een groot Koning boven alle goden. En deze Allerhoogste Majesteit wordt in onze tekst als Schuilplaats aangeduid.
  De schuilplaats des Allerhoogsten is de Heere Jezus Christus. Op Hem zag de dichter toen hij zong: Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren.
  Hij is door de Vader van eeuwigheid af verordineerd tot een Schuilplaats voor Gods uitverkorenen. En Hij is tot een bekwame Schuilplaats gemaakt in de tijd, toen Hij was op aarde. Hij heeft als Borg alles volbracht, waardoor Christus een Schuilplaats is voor Adamieten, die het krijgen in te leven dat zij door de val, moed en vrijwillig, die Schuilplaats hebben verlaten en nu omringd worden door gevaren en kwaad. Dat kwaad, waartegen Hij Zijn volk beschermt en waaraan Hij Zichzelf heeft overgegeven. Hij is als de Herder de Schuilplaats voor Zijn schapen en lammeren. De Heere is voor hen een Schuilplaats tegen rovers, dieven, zonde en ongeloof. Ja, Hij is het, Die ons beveiligt tegen vloek, hel en dood. Wat is dan toch deze Schuilplaats des Allerhoogste een noodzakelijke Schuilplaats. De Heere Jezus is zo'n begeerlijke en aantrekkelijke Schuilplaats.
  Maar voor wie? Niet voor alle mensen. Niet voor geestelijk dode mensen die zich van geen gevaar bewust zijn. Want iemand die een schuilplaats begeert, verkeert in nood en gevaar. In de oorlog werden schuilplaatsen opgezocht tegen de bombardementen. Er waren gevaren van nood en dood, van honger en kommer. In onze tekst is sprake van een Schuilplaats die wordt gezocht door hen die ontdekt zijn geworden aan hun zonden en schuld. Anders begeren we Hem niet als schuilplaats. Wanneer er geen oorlogsgevaar is gaan we ook niet in een schuilkelder zitten. Zeker, de mens zoekt wat schuilplaatsen buiten Christus. De één in zijn godsdienst, de ander in zijn doop, weer een ander in zijn belijdenis doen en weer een ander in de gang naar de tafel des Heeren of er van af te blijven.
  Anderen zoeken het in goede werken, offervaardigheid en vroomheid. En als de Heere ons niet uit al deze schuilhoeken en schuilplaatsen haalt, dan blijven we ons daarin verstoppen tot het eeuwigheid wordt. Dan moet tot eeuwige schrik ervaren worden dat we ons hebben bedrogen en dat het oordeel van de eeuwige verdoemenis ons deel zal zijn. Er is niemand die van nature deze Schuilplaats zoekt. Maar nu is er nog een overblijfsel naar de verkiezing van Zijn genade. Voor hen is Christus de Schuilplaats.
  Maar ja, hoe komen zij in Die Schuilplaats?
  We nemen het beeld van een reiziger. We denken aan Bunyan. De Heere deed hem zien, dat de plaats waar hij woonde straks verbrand zou worden. De Heere deed hem zien, dat God het Sodom waarin hij woonde, zou omkeren. De Heere deed hem dat geloven en bond het zekere van de dood op zijn hart. En toen, o wonder van genade. Toen is hij met verlating van al zijn oude paden, vrienden, familie en bekenden op reis gegaan. Hij is door genade, aan die dreigende gevaren ontdekt geworden. Hij hoorde het brullen van de leeuw, zag de duivel voor ogen en hij gevoelde het ongenoegen Gods, tegen Wie hij gezondigd had. En tegelijk kreeg hij een honger en dorst naar gerechtigheid, naar de verzoenende gemeenschap met God. Getrokken door de trekkende liefde des Vaders is hij op reis en op zoek gegaan. God was de Eerste. Reeds begonnen in de stilte der eeuwigheid.
  Voor dat we verder gaan een vraag: bent u ook al op reis gegaan evenals Bunyan? Bent u ontdekt aan de grote gevaren waarin u verkeerd? Hebt u al gezien, bij God vandaan, dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel? Bent u door de schrik des Heeren of door de liefelijkheid van Zijn roepstem bewogen geworden om uw zondig leven te verlaten en bent u die grote, moeilijke reis begonnen naar dat, voor u nog onbekende, land? Als u hier niets van kent, staat het er diep droevig met u voor.
  Maar voor hen die zaligmakend ontdekt worden door Gods Geest, voor hen die zich in hun doodsstaat zien liggen, wordt de Heere Jezus als de Schuilplaats des Allerhoogsten onmisbaar en dierbaar. Maar wanneer? De Heere voert Zijn volk in de woestijn om daar naar hun hart te spreken. De zoete lokkenstijd. Ik zal ze lokken, zegt de Heere. Weet u, in het begin hebben ze meer op met een Psalm en een tekst die hen past, dan met Jezus als de Schuilplaats. En omdat dit niet goed is zegt de Heere: Ik zal ze lokken en zal ze voeren in de woestijn. En hoe verder de woestijn in, des te gevaarlijker het wordt. De zon rijst hoger en begint te steken. Dat betekent: ze krijgen met Gods gerechtigheid van doen. Het wordt hen duidelijk dat God van Zijn recht geen afstand kan doen. Hij heeft tegen die Heilige God gezondigd en heeft gedaan wat kwaad is in Gods ogen. Niet gedaan wat Hij eiste. Hij staat bij God in de schuld en God eist voldoening. En of hij nu al smeekt om genade, God hoort toch niet. Zonder voldoening is er bij God geen verzoening.
  Zo leert hij uitzien naar een Schuilplaats, waar hij zijn arme, schuldige, vloekwaardige ziel voor de hitte van Gods toorn mocht bergen. Kent u ook van deze zaken in uw leven? Kreeg u met een heilig en rechtvaardig God te doen? Zo niet, dan krijgt deze Schuilplaats ook nooit waarde. De weg naar de Schuilplaats des Allerhoogste is een weg van ontdekking, afsnijding, en ontgronding. De weg naar deze Schuilplaats loopt door de woestijn. Want daar ligt de berg Sinaï. En de Wet is geen schuilplaats. Daar horen we de Wet bulderen: betaal Mij wat gij schuldig zijt. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het Boek der Wet, om dat te doen. De duivel bekruipt hem. Die wijst op zijn vuile klederen. Stelt hem de heiligheid Gods voor ogen. Die zegt hem, dat hij op Gods goedheid niet behoeft te hopen, die is voor de rechtvaardige en niet voor de onrechtvaardige en dat laatste bent u. Wat is het dan groot, als de Heilige Geest Zijn licht laat vallen op de Schuilplaats, als de zondaar oog krijgt om de Heere Jezus te zien in Zijn noodzakelijkheid en gepastheid als Schuilplaats voor zijn in nood verkerende ziel.
  Hoe kom ik in deze Schuilplaats? Want zien is nog geen hebben. Dat is stof voor een volgende meditatie, zo de Heere het wil en wij leven.
  Hebt u zin om een toepasselijke psalm te zingen, zingt dan Ps.31: 16:
   
  Gij zult Uw volk een schuilplaats wezen;
  Gij bergt hen in het licht
  Van 't Godd'lijk aangezicht,
  Daar zij geen leed van trotsen vrezen;
  Een hut, waarin zij 't woelen,
  Den twist der tong niet voelen.
   
  bron: Dr. Heikamp
   
   
  Reacties
   
  Als verkeerde gedachten je overvallen
   
  Veel christenen worden lastig gevallen door verkeerde gedachten. Ze hebben in hun gedachten en in hun verbeelding een zware strijd te leveren. Boze gedachten kunnen varieren van het verlangen om anderen kwaad te berokkenen tot angstaanjagende beelden van seksuele wellust. Het opduiken van een verkeerde gedachte is op zich geen zonde, maar als er niet te snel en adequaat mee wordt afgerekend, kan ze snel leiden tot zonde. Hoe langer je een gedachte toelaat, des te krachtiger zal zij worden en des te dieper zal ze zich vasthechten in je geest.
   
  Onthoud dit goed: De strijd wordt meestal verloren in de eerste miuten. Wie verkeerde gedachten koestert, in de veronderstelling dat hij ze op ieder gewenst moment kan loslaten, speelt daarom een dwaas spel.
   
  De weg die een verkeerde gedachte aflegt, is als volgt: een gedachte komt en wordt toegelaten, het toelaten van de gedachte leidt tot neiging, de neiging leidt tot lust, lust leidt tot honger, honger leidt tot smachten en smachten leidt tot zonde.
   
  Mensen die worden aangevochten door verkeerde gedachten, moeten voorzichtig zijn met de literatuur die zij lezen, de films waarnaar ze kijken en de programma's die ze op televisie volgen. Vermijd alle dingen die ons in vlam kunnen zetten. Verkeerde gedachten worden niet verdreven door er al te lang bij stil te staan, maar door je aandacht op andere dingen te richten. Het is een verkeerde tactiek om ze voortdurend aandacht te geven - je moet ze direct te slim af zijn door je gedachten te richten op een zuiverder en boeiender onderwerp.
   
  En is er een beter onderwerp dan Jezus? Hij is het middelpunt van alles wat zuiver is. Als je je op Hem richt, roep je zijn hulp in.
  Dus: richt je op Jezus, zodra een verkeerde gedachte je overvalt. En zoals Hij er voor anderen geweest is - zo zal Hij er ook voor jou zijn.
  Gebed:
  O God, help me mijn gedachten direct op U te richten, wanneer ik me bevind in het heetst van een innerlijke strijd. Leer mij ontdekken dat dingen die buiten U om zo verleidelijk lijken, in uw aanwezigheid verachtelijk blijken te zijn. Dat bid ik U in Jezus' naam. Amen.
  Bijbelgedeelten om over na te denken:
  1. Christus' dood aan het kruis heeft te maken met genezing. Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken erd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. (Mat. 8:16-17)
  2. God wil en kan ons genezen. ...Ik, de HERE, ben uw Heelmeester. (Ex. 15:26)
  3. Heb je dit al gedaan? Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. (Jak. 5:14)
  4. Je zult misschien niet altijd genezen, maar je mag rekenen op Gods kracht. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. (Jes. 40:29)
  5. Nog een belofte van de kracht die God geeft. Geducht zijt Gij, o God, uit uw heiligdom; Hij, Israels God, verleent sterkte en volheid van kracht aan zijn volk. Geprezen zij God! (Ps. 68:36)
  6. Zijn genade is ons genoeg. En Hij heeft mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. (2 Kor. 12:9)
  7. Hij is met ons. Vrees niet, want ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. (Jes. 41:10)
  8. Gebruik de troost die God je geeft om anderen te troosten. ...die ons troost in al onze druk, zodat wij hen , die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. (2 Kor. 1:4)
   
  Bronvermelding:
   
  Het boekje: Bemoedigingen uit de bijbel voor als het leven moeilijk is. Auteur: Selwyn Hughes
   
  Reacties
   
  Als God ver weg lijkt
   
  Soms gaan zelfs volwassen christenen, die de Heer al vele jaren hebben gevolgd, door perioden heen waarin God ver weg lijkt. Globaal genomen zijn hiervoor drie mogelijke oorzaken.
   
  Ten eerste kan het plobleem een puur lichamelijke oorzaak hebben. Wat ons lichamelijk overkomt, kan geestelijk gezien een groot effect op ons hebben. Ziekte, virusinfecties, stress, vermoeidheid (of andere lichamelijke toestanden) kunnen onze gemoedsstemming zozeer aantasten dat we ons geestelijk uitgeput voelen, terwijl het werkelijke probleem een zwakke lichamelijke conditie is. Daarom zorgde God ervoor dat Elia een periode van rust en herstel kreeg, voordat Hij ging werken aan zijn teneergeslagen geest (zie 1 Koningen 19).
   
  Ten tweede kan God ver weg lijken, doordat je een zonde hebt begaan waarvan je je niet hebt bekeerd. God heeft ons in geestelijk opzicht zo gemaakt dat we schuldig voelen wanneer we zondigen. Dit schuldgevoel (in tegenstelling tot het valse schuldgevoel dat we soms kunnen hebben)is God's 'methode' om onze aandacht te trekken.
  In deze situatie is bekering de enige weg terug.
  Let wel: bekering is meer dan ergens spijt van hebben. Het betekent dat je er zoveel spijt van hebt, dat je met die zonde breekt. Wanneer we ons hebben bekeerd, kunnen we er zeker van zijn dat onze relatie met God wordt hersteld. De derde - en verreweg meest voorkomende - oorzaak waardoor God ver weg kan lijken, schuilt in het feit dat we niet de tijd nemen om onze relatie met Hem te onderhouden.
   
  Als we niet regelmatig de tijd nemen om in het gebed met God te preken en naar Hem te luisteren door het lezen van Zijn woord, hoeft het ons niet te verbazen dat de relatie tussen Hem en ons begint te verslechteren.
  Iemand formuleerde het eens zo. 'Als God ver weg lijkt - wie is er dan weggegaan?'
  God gaat nooit bij ons vandaan - wij gaan bij Hem vandaan.
  Gebed:
  Mijn Vader en mijn God, dank U dat U mij eraan herinnert dat ik mijn relatie met u nooit als vanzelfsprekend moet beschouwen, maar dat ik die voortdurend moet onderhouden. En als daarvoor bekering nodig is, help me dan om die stap te doen - zonder uitstel; in Jezus' naam. Amen.
  Bijbelteksten om over na te denken:
  1. Stuur je gedachten in de juiste richting. Voorts broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. (Fil. 4:8)
  2. God zegt tegen elke verzoeking/ 'Tot hiertoe en niet verder.' Gij hebt geen bovenmenselijke verzoekingen te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. (1 Kor. 10:13)
  3. Het woord in ons hart - een hulpmiddel tegen kwaad. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik berg uw woord ub mijn hart, opdat ik tegen U niet zondig. (Ps. 119:9-11)
  4. Doe de wapenuitrusting Gods aan en voel het verschil. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. (Ef. 6:11)
  5. Gods kracht - een absolute zekerheid.
  En Hij heeft to mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. (2 Kor. 12:9)
  6. Een driedelig voorschrift. Onderwerpt u dus aan God, mar biedt weerstand an de duivel, en hij zal van u vlieden aangezien? (Jak. 4:7-8)
  7. Bewaar je oog voor wat je ziet. Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien? (Job 31:1)
  8. Je verstand werkt beter, als het gevuld is met het Woord van God. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (Rom. 12:2)
   
  Bronvermelding:
  Het boekje: Bemoedigingen uit de bijbel voor als het leven moeilijk is.
   
  Auteur: Selwyn Hughes
  Reacties
   
  Schuilen bij God
   
  God kent je verdriet
   
   
  God kent je verdriet

  God voelt met ons mee en elke traan die we huilen uit bitter verdriet, huilt Hij met ons mee. Bovendien voelt Hij zelfs de pijn die diep in ons hart verborgen ligt en waar we zelf nauwelijks of niet bij kunnen komen!

  Jezus, die vanwege zijn verblijf op aarde alles weet over pijn lijden, voelt mee met ons.

  "Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde." (Hebreeën 4:15, NBV2004

  Dat is een grote bemoediging voor wie worstelt met een diep verdriet of ernstige lichamelijke pijn.

  Schuilen

  Wie zijn toevlucht bij God heeft gezocht mag bij Hem schuilen. Niet eventjes maar zolang het nodig is om je pijn en verdriet te verwerken. De pijn van de beproeving kan zoveel lichter worden als je schuilt bij God. De uitdrukking 'gedeelde smart is halve smart' is daarbij nadrukkelijk van toepassing. En dat scheelt een heel stuk.

  "O what needless pain we bear
  just because we do not carry
  everything to God in prayer."
  (uit een bekend lied van Ira D. Sankey, 1840-1908)

  Vooral in de Psalmen vind je heel veel troostrijke uitspraken over het schuilen bij God als je het niet meer ziet zitten. Bijvoorbeeld:

  "Schuilen doe ik bij de HEER ... Wat kan een rechtvaardige anders doen, als de grond onder alles wegzinkt?" (Psalm 11:1,3, NBV2004)

  "... Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen." (Psalm 18:31, NBG1951)

  Zo'n schild is nodig om de pijlen van ontmoediging, twijfel en vrees tegen te houden. Vergeet niet dat deze pijlen van de satan komen die je moeilijkheden wil vergroten door je allerlei negatieve gedachten aan te reiken (Efeziërs 6:16).

  Door die troostvolle woorden weet je dat je niet de enige bent en dat er VOOR jou talloze gelovigen bij Hem geschuild hebben en daar troost, rust, kracht en hoop hebben gezocht EN gevonden...

  Troost vinden bij God

  De Bijbel daagt je uit om je troost te zoeken bij God als je beproefd wordt of lijden moet doorstaan:

  "...Hij is een schild, voor allen die bij Hem schuilen." (Psalm 18:31, NBG1951)

  "Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt." (Psalm 34:9, NBV2004)

  God is je Goede Herder, niet alleen als het goed gaat maar ook in het donkere dal vol doodsgevaar en wanhoop:

  "Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed." (Psalm 23:4, NBV2004)

  Kort nadat mijn vrouw plotseling was overleden, waarover ik hiervoor al iets schreef, stond ik naar haar foto te kijken. Ik zei zoiets als: "ja, jij bent nu bij de Heer." Plotseling schoot een gedachte als een flits door me heen: "Maar de Heer is net zo dicht bij mij als bij haar." Ineens opende God mijn ogen voor een werkelijkheid waarvan ik me daarvoor niet bewust was: God is net zo dicht bij mij als bij de hemelbewoners. Het enige verschil is dat zij Hem wel kunnen zien en ik niet. Gods nabijheid is dezelfde. Deze gedachte gaf me erg veel bemoediging. Sinds die tijd heb ik nooit meer gezegd dat zij 'bij de Heer' was zoals ik eerder wel deed, eenvoudigweg omdat ik door Gods genade even dicht bij de Heer ben...

  Mensen die zwaar beproefd worden kunnen wel eens verlangen naar het einde van hun leven, om dan 'bij de Heer' te zijn. Bedenk dan ook dat je hier even dicht bij de Heer bent als later in de hemel of op de Nieuwe Aarde. Als je die troost kunt oppakken heb je een krachtige bemoediging van God ontvangen waar je wat aan hebt!

  Vrede vinden bij God

  God biedt lang niet altijd een pasklare oplossing voor de nood van een beproefde gelovige. Wel heeft God vrede in de aanbieding voor ieder die het van Hem wil aannemen. Hoe werkt dat aannemen? Er is vrede in je hart als je gevoelens beheerst worden door je verstand dat zich richt op de waarheid van Gods Woord en het oog gericht houdt op Jezus. Vrede betekent niet: afwezigheid van gevaar, maar leven in het besef van Gods aanwezigheid. Dat is geloofsvertrouwen. Dat is de vrucht van het nieuwe leven.

  Er werd eens een wedstrijd uitgeschreven aan schilders. De opdracht was een schilderij te maken over het onderwerp 'vrede'. De meeste deelnemers maakten een voorstelling van een vredig landschap of andere plezierige taferelen. De winnende inzending was een afbeelding van een vreselijk noodweer met regen, storm en bliksemschichten. Te midden van al dat geweld zat een klein vogeltje, veilig schuilend in een nest onder de vleugels van zijn moeder. Moet ik het nog uitleggen?

  Voor tijden van nood is de belangrijkste boodschap: schuil bij God, want daar vind je vrede.

  Kracht vinden bij God

  We hebben de belofte uit de Bijbel dat beproevingen nooit te zwaar voor ons zijn.

  "U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan." (1 Korintiërs 10:13, NBV2004)

  Die uitweg kan in veel verschillende vormen naar je toe komen: in de eerste plaats als een geestelijke uitweg die tot God leidt en in sommige gevallen ook een fysieke oplossing van je problemen en moeiten. Ga niet wanhopig bidden dat God de beproeving wegneemt, maar richt je oog op Jezus die je oplossing IS. Als het erop aankomt is er niets, geen enkele levensomstandigheid die je kan scheiden van de liefde van Jezus (Romeinen 8:38-39). Het voelt misschien niet zo, maar het IS wel zo. Denk er steeds aan dat je gevoelens onder beproevingen erg onbetrouwbaar zijn: Accepteer die belofte van God als een onwankelbare waarheid.

  Hoop krijgen bij God

  Het belangrijkste van het schuilen bij God is dat je wanhoop plaats maakt voor hoop, en je zwakheid plaats maakt voor kracht. Dat is het resultaat van Gods hulp, die in werking gezet wordt door geloof. Door het geloof keert je verstand zich tot de beloften van zijn Woord en geeft je wil niet toe aan de stem van je beschadigde gevoel. David beschreef het zo:

  "... Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte, o HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder." (Psalm 18:2-3, NBG1951)

  "Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel." (Psalm 138:3, HSV2010)

  Schuilen is iets wat je tijdelijk doet wanneer je in een crisis terechtkomt. Je mag net zo lang bij je hemelse Vader schuilen tot het verwerkingsproces voorbij is. Maar weet wel dat schuilen bij God iets tijdelijk is, want aan elk gezond verwerkingsproces KOMT een einde.

  Waar is God?

  Misschien heb je je zelf wel eens afgevraagd: waar was God toen dat erge gebeurde, dat je leven zo totaal overhoop gehaald heeft? Het antwoord is: God was op de troon, waar Hij ook was toen Jezus aan het kruis stierf. Met heel zijn wezen is God bij je leven betrokken, vooral als je door een moeilijke tijd gaat:

  GodsaspectGods betrokkenheid met je leven
  wijsheid God weet wat op termijn het beste voor je is; beproevingen kunnen daarin een positieve rol spelen.
  vriendelijkheid God is bij je voelt alle pijn en moeite met je mee. Hij is elk moment van de dag bij je.
  kracht God blijft de eindregie van je leven in handen houden. Hij geeft kracht voor elke uitdaging in je leven.
  zorgzaamheid God geeft alle ondersteuning die je nodig hebt om er bovenop te komen
   
   
  Gothic

   
  Lees meer...
   
   
   
   
   
  Er was een blinde man die aan de weg zat te bedelen. Hij had geld nodig om te eten. Op een gegeven moment hoorde deze man dat er plotseling veel mensen voorbij kwamen. Deze blinde man wiens naam was Bartimeüs, vroeg: ”Wat is dit?” Enkele mensen antwoorden: “JEZUS DE NAZOREEËR GAAT VOORBIJ !” Hij had misschien al veel over Jezus gehoord. Hij had mischien gehoord, dat als Jezus voorbij kwam er een wonder gebeurde. Daarom riep hij: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!” De mensen die vooraan liepen bestraften hem en zeiden: “Zwijg!” Maar Bartimeüs trok zich daar niets van aan en schreeuwde des te meer om Jezus. Gelukkig stond Jezus stil en vroeg hem: “Wat wilt gij dat Ik u doen zal?” De blinde zei: “Here, dat ik ziende worde!” Jezus genas hem en Hij zei: “Uw geloof heeft u behouden.”

  Lees dit verhaal in de Bijbel, in Lucas 18. Bent je net als Bartimeüs en heb je een nood? Bent je eenzaam, ziek, verslaafd, gebonden of innerlijk verward? Ben je de wanhoop nabij? Zie je het leven niet meer zitten? Zit je vast aan de zonde? Wat je nood ook is: roep om Jezus! Misschien zeg je: “Waar is Jezus?” Jezus Christus hoort OVERAL de roep van iemand die gered wil worden! De levende God heeft mij de opdracht gegeven om jou, ja jou, te vertellen van Jezus.
  TERWIJL JE LUISTERT NAAR DEZE BOODSCHAP IS HET DE HERE JEZUS DIE ALS HET WARE VOORBIJ KOMT. JEZUS KOMT NU VOORBIJ JOU. Jezus zegt: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen...” (Openbaring 3). Op dit moment klopt de Here bij jou aan de deur van je hart. Hij vraagt je nu: “Wil je gered worden? Mag Ik bij je binnenkomen?” Wat doet je nu? Wat zeg je? Roep je net als Bartimeüs de Here Jezus aan? De Bijbel zegt: “Al wie de Naam des Heren aanroept, behouden zal worden...” Roep NU om Jezus! Open NU de deur van je hart voor Jezus! NU komt Hij als het ware voorbij! NU is het nog de genadetijd. Er komt een dag dat het niet meer mogelijk is om gered te worden. Wanneer dat is? Wanneer Jezus terugkomt om Zijn kinderen te halen. Er komt een dag dat alle feesten op aarde ophouden. Er komt een dag dat het evangelie niet meer gepredikt hoeft te worden. Jezus komt op die grote dag om iedereen te halen die Hem hebben aangenomen in hun hart. Wat doe je NU, nu JEZUS VOORBIJ KOMT ? O, je zegt misschien: “Een andere keer kan ik Hem wel aannemen. Morgen kan ik het doen.” Morgen kan te laat zijn.
  De blinde Bartimeüs riep om Jezus toen Hij voorbij kwam. Bartimeüs wachtte niet tot de volgende dag. Hij wachtte niet een half jaar. Hij zei niet: “Ik heb meer bedenktijd nodig.” Nee zodra hij hoorde dat Jezus voorbij kwam, riep hij om Jezus. En jij? O, kom op dit moment tot Jezus Christus. Geloof in Hem. Geef uw leven aan Hem. Kniel ergens neer en vraag Jezus om vergeving van AL uw zonden. Vraag Hem of Hij in je hart komt wonen. En...volg Hem. Ga mee met de stoet van christenen! Vergeet nooit: Als Jezus voorbij komt, kalmeert Hij de ergste storm. Als Jezus voorbij komt gebeuren er wonderen en tekenen. Als Jezus voorbij komt: wat doe jij? Neem de beste beslissing!
   
  Ik wens je Gods rijke en machtige zegen toe. Amen!
   
   
  Radiomeditatie door: Evangelist Sieberen Voordewind
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl